LAG-tilskud

Siden er opdateret den 3. september 2020 (Ansøgningsfrister).

Hos LAG Småøerne kan virksomheder, foreninger og netværk søge EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet (med penge fra European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) og fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (med penge fra European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).


LAG Småøernes bestyrelse har til opgave at fordele tilskuddene, og bestyrelsen har på forhånd valgt tre overordnede målsætninger indenfor disse områder:


I. Erhvervs- og turismeudvikling
II. Bosætning
III. Samarbejdende udviklingsarbejde

Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen , som står for legalitetskontrollen, og som kan give det endelige tilsagn om tilskud.


Ansøgningsfrister
Vi har p.t. ikke fastsat vores næste ansøgningfrister.  Vi afventer instrukser fra Erhvervsstyrelsen ang. vores budget for 2021. Vi forventer at have en ansøgningsrunde med frist i november eller december 2020. 

Her kan du læse informationer om LAG og FLAG-ordningerne fra vores seneste ansøgningsfrist (marts 2020): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/11/fristmarts20.html

Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Erhvervsstyrelsen. 


Indsatsområder
For at kunne søge og få tilskud hos LAG Småøerne skal projektet ligge inden for et eller flere af otte indsatsområder.

LAG-bestyrelsen lægger vægt på, at de projekter, der får tilskud, er stærke, når det gælder lokal forankring og samarbejde.

Erhvervsprojekter vil desuden blive vurderet på graden af forretnings-orientering, projektets organisering samt de forretningsmæssige kvalifikationer hos projektejeren og partnerne.FLAG-tilskud
LAG Småøerne er også en Fiskeri-LAG (FLAG) og kan fordele penge fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Midlerne herfra kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø. På disse øer er der i flg. NaturErhvervsstyrelsens statistik landet fisk i alle årene 2012-2015.

FLAG-midlerne skal skabe ”job- og vækstskabende erhvervsudvikling" og på den måde understøtte "den maritime økonomi". Det betyder, at vi under vores indsatsområder vedr. Erhvervs- og turismeudvikling kan give FLAG-tilskud til projekter, der direkte og indirekte styrker den maritime økonomi på de 11 FLAG-øer.


Regler og vilkår
Mulighederne for at søge LAG-tilskud er bestemt af en række EU-regler og af en dansk bekendtgørelse samt af de vilkår, LAG Småøerne har fastsat.

Nogle af Erhvervsstyrelsens LAG og FLAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan vejlede i reglerne. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Man skal bl.a. være opmærksom på:

▪ Tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter, og det mindste beløb, der gives i tilskud er 50.000 kr.
▪ Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt. Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på 200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
▪ Når LAG Småøerne har modtaget ansøgningen, sender vi en kvittering og giver en igangsættelsestilladelse, så ansøgeren kan iværksætte projektet for egen regning og risiko.
▪ Hvis LAG-bestyrelsen efter en vurdering godkender projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
▪ Man skal regne med, at der går 3-4 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen.
▪ Ved udgifter på 50.000 kr. og derover skal der indsendes mindst to direkte sammenlignelige tilbud eller priser fundet på Internettet. Prisoplysningerne skal vise, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller ydelse.
▪ Ved bygge- og anlægsudgifter over 300.000 kr. gælder udbudsloven og tilbudsloven, da LAG-støtten er et offentlig tilskud (se bl.a. www.kfst.dk/udbud/) .
▪ LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.

Når du har besluttet, at du vil søge om LAG-midler skal du læse Erhvervsstyrelsens lange vejledning på 60 sider. 

Det er vigtigt, at du overholder en hel del krav både før, under og efter projektet. Det har stor betydning for, om du opnår tilsagn, og om du kan få hele dit tilsagnsbeløb udbetalt i sidste ende. Læs derfor vejledningerne grundigt.

Den lange vejledning findes via dette link (Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud - den lange): www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere 


Ansøgningsskema
Ansøgningen er web-baseret, og den udfyldes og indsendes online. Ansøgningen skal vedlægges en række dokumenter med supplerende oplysninger, for eksempel forretningsplan, samarbejdsaftaler og tilbud. Via ovenstående link får du adgang til både LAG- og FLAG-ansøgningsskemaerne Værktøj til projektstøtte (PROMIS).


Forretningsplan
Alle virksomheder, der søger om tilskud til investeringer, skal vedlægge en forretningsplan for ”etablering eller udvikling af virksomheden”. Dette gælder både LAG- og FLAG-tilskud.

Ved en forretningsplan forstår Erhvervsstyrelsen en beskrivelse af, hvad projektet forventes at opnå, hvilket behov projektet forsøger at dække, hvem der er målgruppen for projektet, afsætningsmuligheder, budget, finansiering mv. 

Ved ansøgning om større tilskud til investeringer (over 100.000 kr. jf. vores indsats 1d1) skal du bruge den skabelon til forretningplan, du kan finde her:  https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/skabeloner/.

Hvis du søger om et tilskud på mindre end 100.000 kr. (vores indsats 1d2) kan du vælge at bruge LAG Småøernes skabelon til en forretningsplan. Den kan du hente her:


I Erhvervsstyrelsens ansøgningsskema skal angives et driftsbudget for år 1 (”Driftsbudget for det første år efter projektafslutning”). Forretningsplanen bør indeholde driftsbudgetter for flere år.

Forretningsplanen skal sendes som pdf-dokument sammen med ansøgningen.


Kontakt til koordinatoren
LAG Småøernes koordinator Morten Priesholm kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk.

Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Erhvervsstyrelsen. 


Kontakt til LAG-sekretariatet
Man kan finde kontakt-information til Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat her: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/kontaktpersoner-lag-sekretariatet


LAG Småøernes bestyrelse
Via dette link finder man vores bestyrelse: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/om-foreningen.html