LAG-tilskud

Siden er opdateret den 9. januar 2018 (afsnittet om tilbudsloven og tilføjelser vedr. personoplysninger)

Hos LAG Småøerne kan virksomheder, foreninger og netværk søge EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet (med penge fra European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) og fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (med penge fra European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

LAG Småøernes bestyrelse har til opgave at fordele tilskuddene, og bestyrelsen har på forhånd valgt tre overordnede målsætninger indenfor disse områder:

I. Erhvervs-og turismeudvikling
II. Bosætning
III. Samarbejdende udviklingsarbejde

Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen , som står for legalitetskontrollen, og som kan give det endelige tilsagn om tilskud.

Ansøgningsfrister
Vores næste ansøgningsfrist er:
 • 17. august 2018 (både LAG- og FLAG-projekter)
Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Erhvervsstyrelsen.  


Indsatsområder
For at kunne søge og få tilskud hos LAG Småøerne skal projektet ligge inden for et eller flere af otte indsatsområder. Indsatsområderne er beskrevet her: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-indsatsomrader.html

LAG-bestyrelsen lægger vægt på, at de projekter, der får tilskud, er stærke, når det gælder lokal forankring og samarbejde.

Erhvervsprojekter vil desuden blive vurderet på graden af forretnings-orientering, projektets organisering samt de forretningsmæssige kvalifikationer hos projektejeren og partnerne.

Indsatsområderen og de øvrige betingelser er også beskrevet i vores udviklingsstrategi 2014-2020, som er godkendt af foreningens medlemmer og af myndighederne.

FLAG-tilskud
LAG Småøerne er også en Fiskeri-LAG (FLAG) og kan fordele penge fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. Midlerne herfra kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø. På disse øer er der i flg. NaturErhvervsstyrelsens statistik landet fisk i alle årene 2012-2015.

FLAG-midlerne skal skabe ”job- og vækstskabende erhvervsudvikling" og på den måde understøtte "den maritime økonomi". Det betyder, at vi under vores indsatsområder vedr. Erhvervs- og turismeudvikling kan give FLAG-tilskud til projekter, der direkte og indirekte styrker den maritime økonomi på de 11 FLAG-øer.

Regler og vilkår
Mulighederne for at søge LAG-tilskud er bestemt af en række EU-regler og af en dansk bekendtgørelse samt af de vilkår, LAG Småøerne har fastsat. Nogle af reglerne er beskrevet her:
 1. Tilskuddet kan udgøre op til 50 pct. af projektets udgifter, og det mindste beløb, der gives i tilskud er 50.000 kr.
 2. Virksomheder kan dog højest få 30 pct. i tilskud – MEN i alle FLAG-projekter og ved LAG-projekter med mindre investeringer kan også virksomhedsprojekter få op til 50 pct. i tilskud, dog skal tilskuddet så være mindre end 100.000 kr.
 3. Fødevarevirksomheder kan i Landdistriktsprogrammet dog højest få 40 pct. i tilskud.
 4. Ved udgifter over 50.000 kr. skal der indsende to eller flere direkte sammenlignelige tilbud, prisoverslag, prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse.
 5. Ved bygge- og anlægsudgifter over 300.000 kr. gælder tilbudsloven, da LAG-støtten er et offentlig tilskud. Det betyder, at der for bygge- og anlægsopgaver til mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr. skal indhentes ’underhåndsbud’, at der skal foreligge en skriftlig opfordringsskrivelse (anmodningsmateriale), og at der skal foreligge mellem to og tre tilbud. Ved bygge og anlægsprojekter over 3 mio. kr. skal der afholdes licitation. Find tilbudsloven her: https://udbudsportalen.dk/udbudsguiden/ret-regler/tilbudsloven/ 
 6. Som medfinansiering kan projekterne bruge private midler, fondsmidler og offentlige tilskud.
 7. Frivilligt, ulønnet arbejde kan indgå i finansieringen af ’almennyttige’ projekter - indenfor f.eks. bosætning, landsbyfornyelse og lokale udviklingsstrategier.
 8. Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
 9. Når LAG Småøerne har modtaget ansøgningen, sender vi en kvittering og giver en igangsættelsestilladelse, så ansøgeren kan iværksætte projektet for egen regning og risiko.
 10. Fra LAG Småøerne - ved en af vores ansøgningsfrister - har modtaget en ansøgning, til Erhvervsstyrelsen har færdigbehandlet den, går der mindst 4 måneder.
 11. Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt. Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på  200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
 12. LAG Småøernes koordinator kan hjælpe med at udforme og udvikle projekterne og vejlede om budgetlægning, finansiering, organisering, forretningsmuligheder o.l. Men ansøgeren skal selv beskrive projektet og ansøge om tilskud.
 13. En stor del af de projekter, der får tilskud via LAG Småøerne, vil være forpligtet til at dele og formidle den viden og de erfaringer, der er indhøstet.
 14. LAG Småøerne vil følge alle projekter, og projekter, der får tilsagn på 100.000 kr. og derover, skal også besigtiges af LAG-koordinatoren, når de afsluttes.

Erhvervsstyrelsens vejledning
Erhvervsstyrelsens regler for LAG-tilskud er beskrevet i en vejledning, som skridt for skridt beskriver, hvordan der kan søges om tilskud, og hvordan der siden kan anmodes om udbetaling.  Vejledningen på 50 sider omtaler også de mange vilkår, betingelser og pligter, der er knyttet til et LAG-tilskud.

Den findes her (Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud)http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere  

Erhvervsstyrelsen har også lavet en kortere vejledning. I den korte version på 7 sider kan man orientere sig om reglerne og forholdsvis hurtigt fået et overblik over LAG- og FLAG-ordningerne. Den findes her (direkte link til pdf-dokument):  www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf


Ansøgning
LAG-ordningen er en EU-tilskudsordning. Det betyder særlige krav til ansøgningens indhold og kvalitet, til dokumentation og til afrapportering og evaluering.

Ansøgningen er web-baseret, og den udfyldes og indsendes online. Ansøgningen skal vedlægges dokumenter med supplerende oplysninger, for eksempel:
Tilbud eller anden dokumentation for rimelige udgifter (se nedenfor)
Forretningsplan (for alle ansøgninger vedr. Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder)
Aftaler om erhvervssamarbejder (for alle ansøgninger vedr. Fremme af erhvervssamarbejde)
Vedtægter - hvis ansøger er en selvejende institution eller forening.
Nødvendige tilladelser (fx miljø, bygningstilladelser mm.)
Hvis der søges om tilskud til konsulentbistand eller projektansættelse, skal der vedlægges en redegørelse for, hvilke arbejdsopgaver konsulenten/den projektansatte skal udføre samt antal timer og timepris.

Sammenhæng med vores udviklingsstrategi
I ansøgningsskemaet  skal man redegør for, ”hvordan projektet bidrager til at løfte udviklingsstrategiens målsætninger”. Det gælder om – på 5-10 linjer – at forklare, hvordan projektet hænger sammen med vores tre overordnede målsætninger og et eller flere af vores indsatsområder. En henvisning til målsætningerne og indsatområderne er ikke nok. Og det er ikke nok at skrive noget bredt om målsætninger. Forklaringen skal være knyttet direkte til vores indsatsområder.

Da det både for Erhvervsstyrelsen og for os er vigtigt, at alle projekter har en sammenhæng med vores målsætninger og indsatsområder, er det vigtigt, at forklaringen er god og fyldestgørende.

Vores målsætninger og indsatsområder er beskrevet her: http://www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-indsatsomrader.html

Forretningsplan
Alle virksomheder, der søger om tilskud til investeringer, skal vedlægge en forretningsplan – både ved etablering og ved udvikling af eksisterende virksomheder. Dette er et krav fra Erhvervsstyrelsen (jf. tilskud til Etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder, Erhvervsstyrelsens tema A-2).

Ved en forretningsplan forstår Erhvervsstyrelsen en beskrivelse af, hvad projektet forventes at opnå, hvilket behov projektet forsøger at dække, hvem der er målgruppen for projektet, afsætningsmuligheder, budget, finansiering mv.

Her findes to eksempler på skabeloner til forretningsplaner:Et driftsbudget for år 1 skal angives i Erhvervsstyrelsens ansøgningsskema (Pkt. 3.21.-3.23 Driftsbudget for det første år efter projektafslutning). Forretningsplanen kan indeholde driftsbudgetter for flere år og f.eks. kalkuler for prissætning og dækningsbidrag.

Forretningsplanen skal sendes som pdf-dokument sammen med ansøgningen.

Rimelige udgifter
Når Erhvervsstyrelsen  modtager en ansøgning om tilskud, skal ministeriet vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige.
Det betyder, at ansøger ved udgifter over 50.000 kr. til køb af varer eller tjenesteydelser skal indsende to eller flere direkte sammenlignelige tilbud, prisoverslag, prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Ved priser fundet på internettet skal ansøger kunne dokumentere, hvem leverandøren er (navn og CVR-nr.).
Denne dokumentation skal foreligge på ansøgningstidspunktet, og det er kun hvis det ikke er muligt eller relevant på ansøgningstidspunktet, at ansøger kan vente med at indsende denne dokumentation i forbindelse med ansøgning om udbetaling. Dette kræver dog godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Der kan normalt kun opnås tilskud til det billigste tilbud eller den billigste pris. Hvis ansøger ikke vælger det billigste tilbud eller den billigste pris, skal ansøger begrunde dette i ansøgningen.

Hvis det ikke på ansøgningstidspunktet er muligt og relevant at indhente tilbud, skal dette forklares og begrundes.

Tilbudsloven og underhåndsbud
Ved projekter der har et samlet bygge- og anlægsbudget på over 300.000  kr., skal der i følge tilbudsloven gives 2-3 'underhåndsbud'. 

Underhåndsbud defineres som en mindre formel udbudsform (modsat licitation) og betyder, at:
• Der skal anmodes skriftligt om tilbud hos mindst to leverandører (max 3). Et fjerde tilbud kan indhentes, hvis det er uden for det lokale område og at der er taget forbehold herfor i opfordringen til at afgive bud
• Opgaven skal beskrives i anmodningsmaterialet (opfordringsskrivelse)
• Leverandørerne skal vende tilbage med et skriftligt tilbud, ikke et overslag
• Bygherre skal ifølge tilbudslovens § 12, stk. 5 i opfordringsskrivelsen angive om man går efter den billigste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud

Der skal altså foreligge en skrivelse med dato og signatur, hvor projektholder anmoder om tilbud på en konkret beskrevet opgave og 2-3 tilbud, der modsvarer og referer til det beskrevne. Denne opfordringsskrivelse skal sammen med buddene indsendes med ansøgningen.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon for opfordringsskrivelse til afgivelse af underhåndsbud for bygge- og anlægsprojektet. Den findes her: www.livogland.dk/files/dokumenter/lag/lag-filer/Skemaer/2016.05.09_-_opfordring_til_underhaandsbud.docx  


Erhvervsstyrelsens  tilsagnsbrev
Når Erhvervsstyrelsen modtager en ansøgning, udfører styrelsen både et kvalitetstjek og en legalitetskontrol, inden der træffes endelig afgørelse om tilsagn. Legalitetskontrol vil sige, at ministeriet kontrollerer, at projektet opfylder betingelserne for tilskud i henhold til bekendtgørelsen på området.

Hvis Erhvervsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud, får ansøgeren (som nu er tilsagnshaver) et dokument fra Erhvervsstyrelsen om de vilkår, betingelser og pligter, der er knyttet til tilskuddet. Et eksempel på et sådant tilsagnsbrev kan hentes her (som pdf-fil): www.dropbox.com/s/h6k4pyusa302epi/tilsagn_web.pdf?dl=0

Kontakt til koordinatoren
LAG Småøernes koordinator Morten Priesholm kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk.

Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Erhvervsstyrelsen.  


Kontakt til LAG-sekretariatet
Man kan finde kontakt-information til Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat her: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/kontaktpersoner-lag-sekretariatet


Ansøgningsskema
Vores koordinator skal altid kontaktes inden, der indsendes en ansøgning. 

Man kan få adgang til det web-baserede ansøgningsskema (Værktøj til projektstøtte for LAG eller Værktøj til projektstøtte for FLAG) via dette link : http://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere.


Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Erhvervsstyrelsen.