torsdag den 23. februar 2023

Nye ansøgningsfrister på vej til LAG og FLAG

Denne side er opdateret den 27. marts 2023 (med nye oplysninger om ansøgningsfrister) 

LAG-tilskud ▪ 
Den nye LAG Småøerne (som blev stiftet i august 2022) skal i år fordele de første tilskudsmidler til projekter på småøerne.

Med de nye midler vil bestyrelsen kunne fordele midler fra to puljer: LAG-puljen og den nationale FLAG-pulje (NFLAG).

Bestyrelsen fastsætter og offentliggør den første ansøgningsfrist til LAG-puljen, når regler, IT-system m.m. er på plads. Måske kan den første ansøgningsfrist blive i juni 2023. 

For FLAG-ansøgninger har Plan- og landdistriktsstyrelsen fastsat fristen til 31. august 2023. 

LAG-tilskud til erhverv, grøn omstilling og bosætning
Under LAG-puljen (som består af "landdistriktsmidler" fra EU) vil bestyrelsen støtte projekter indenfor fire indsatsområder, som er fastsat i udviklingsstrategien: 

1. Bæredygtigt erhverv 

2. Grøn omstilling 

3. Bosætning 

4. Bæredygtige fællesskaber og netværk 

De nærmere betingelser for LAG-ansøgning og tilskud kendes ikke endnu. Styrelsen forventer først at være klar med vejledning, ansøgningsskema m.m. i april 2023. LAG Småøernes LAG-pulje er desuden betinget af, at udviklingsstrategien godkendes af styrelsen. 

Læs mere om vores LAG-strategi og indsatsområderne her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/lag-tilskud-2023.html 

FLAG-tilskud til ”hav, havn og fiskeri”
I den nationale FLAG-ordning (med danske statsmidler til "fiskeriområder") vil bestyrelsen kunne støtte projekter indenfor temaet Hav, havn og fiskeri (som er fastsat i foreningens udviklingsstrategi). 

FLAG-projekterne kan handle om: 

 1. Udvikling af det eksisterende fiskeri
 2. Sikring og udvikling af faciliteter på havnen
 3. Vandet som attraktion
 4. Øget samarbejde mellem aktørerne

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har allerede fastsat regler og betingelser for NFLAG-ordningen. Det gælder bl.a.: 

 • Tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., og tilskuddet kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 
 • For projekter vedrørende lokale erhvervssamarbejder kan tilskud udgøre 75 pct. 
 • For at indsende en ansøgning, skal man logge ind på et digitale ansøgningsskema med NemID eller med en digital medarbejdersignatur. 
 • NFLAG-tilskuddet bliver udbetalt i rater. Hvis man får tilsagn om tilskud på højst 150.000 kr., modtager man fra starten 80 pct. af tilskuddet i én rate. 
 • Hvis man får tilsagn om tilskud på mere end 150.000 kr., modtager man 80 pct. af tilskuddet i flere rater i løbet af projektperioden. 
 • De resterende 20 pct. af tilskuddet udbetales, når projektet er afsluttet, og der er indsendt slutrapport og regnskab. 

Man kan finde Plan- og Landdistriktsstyrelsen vejledning om NFLAG-puljen og mere information om ordningen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nflag-tilskud-2023.html 

LAG Småøernes NFLAG-pulje er betinget af, at udviklingsstrategien godkendes af styrelsen.

Vurdering af ansøgningerne
De ansøgninger LAG Småøerne modtager bliver behandlet og prioriteret af foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsen sender herefter de ansøgninger, der skal modtage tilskud, videre til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som efter en grundig sagsbehandling giver et tilsagn om tilskud. 

Udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af ansøgningerne er foreningens vision og indsatsområder, som er beskrevet i strategien. Her lyder visionen: ”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund til de kommende generationer.” 

Visionen er uddybet således: 

 • Vi ønsker øsamfund, hvor der er aktivitet hele året, hvor børnefamilier flytter til og nyder et enkelt og trygt liv og hvor alle generationer kan leve det gode liv.
 • Vi ønsker virksomheder, der skaber arbejdspladser og oplevelser for turisterne i balance med naturen.
 • Vi ønsker stærke fællesskaber og sammenhold både på øerne – og mellem øerne.

Tre gennemgående principper
Bestyrelsen vurderer desuden alle projektansøgninger ud fra tre gennemgående principper:

 1. Alle de projekter, vi støtter, skal fremme bæredygtighed på de små øer – i virksomheden, foreningen og/eller lokalsamfundet.
 2. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der udvikler helårssamfund og fremmer et attraktivt liv på øerne.
 3. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der fremmer fællesskab, samarbejde og netværk blandt øboere, på tværs af øerne og med samarbejdspartnere andre steder i landet.

For LAG Småøerne dækker begrebet bæredygtighed ønsket om, at ”de 27 danske småøer videreføres af kommende generationer, så øerne udvikler sig som levedygtige helårssamfund med bosætning, erhverv og natur samt klima i overensstemmelse med kommunale mål (fx DK2020), nationale og globale mål”.

Udviklingsstrategiens vision og indsatsområder
Foreningens udviklingsstrategi har været i høring hos 19 kommuner og fire regioner og er godkendt af vores medlemmer. Den afventer nu godkendelse hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

En kort gennemgang af strategiens visioner, målsætninger, indsatsområder m.m. findes i dette dokument (PDF-fil):
https://www.dropbox.com/s/9pvk7swlmwy07aa/Udviklingsstrategi%20for%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8erne%20-%20KORT.pdf?dl=0


Kontakt koordinator

Man er velkommen til kontakte koordinator, Morten Priesholm, for at høre mere om tilskudsmulighederne. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.