LAG-tilskud

Siden er opdateret den 16. 08.2021 (ansøgningsfrist).

Hos LAG Småøerne kan virksomheder, foreninger og netværk søge EU-tilskud fra landdistriktsprogrammet (med penge fra European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD).

LAG Småøernes bestyrelse har til opgave at fordele tilskuddene, og bestyrelsen har på forhånd valgt tre overordnede målsætninger indenfor disse områder:


I. Erhvervs- og turismeudvikling
II. Bosætning
III. Samarbejdende udviklingsarbejde

Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Bolig- og Planstyrelsen, som står for legalitetskontrollen, og som kan give det endelige tilsagn om tilskud.


Ansøgningsfrister
Lige nu kan vi ikke fordele LAG- og FLAG-tilskud. Der arbejdes på nye tilskudsordninger og på en LAG/FLAG-strategi for småøerne. Vi forventer, at en ny LAG Småøerne vil have en ansøgningsfrist i andet kvartal 2023. Man kan læse om den kommende LAG-indsats her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/09/nyforening.html

Den nye LAG Småøerne kan også fordele nationale FLAG-midler (N-FLAG), og vi regner med at der er en ansøgningsrunde til disse midler med ansøgningsfrist i 2. kvartal 2023. Vilkår, kriterier m.m. for den nationale FLAG-ordning finder man via dette link:  https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/national-flag-pulje-2021-2023

Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Bolig- og Planstyrelsen. 


Indsatsområder
For at kunne søge og få tilskud hos LAG Småøerne (LAG og N-FLAG) skal projektet ligge inden for et eller flere af otte indsatsområder.

LAG-bestyrelsen lægger vægt på, at de projekter, der får tilskud, er stærke, når det gælder lokal forankring og samarbejde.

Erhvervsprojekter vil desuden blive vurderet på graden af forretnings-orientering, projektets organisering samt de forretningsmæssige kvalifikationer hos projektejeren og partnerne.N-FLAG-tilskud
LAG Småøerne er også en Fiskeri-LAG (FLAG) og kunne fra 2016 til 2020 fordele penge fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (milder fra European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). I 2021 og 2022 kan vi fordele midler fra en særlig national N-FLAG-pulje:  https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/national-flag-pulje-2021-2023

FLAG-midlerne kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø. På disse øer er der i flg. NaturErhvervsstyrelsens statistik landet fisk i alle årene 2012-2015.


Regler, vilkår og vejledning
Mulighederne for at søge LAG-tilskud er bestemt af en række EU-regler og af en dansk bekendtgørelse samt af de vilkår, LAG Småøerne har fastsat.

Nogle af Bolig- og Planstyrelsens LAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan vejlede i reglerne. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Man skal bl.a. være opmærksom på:

▪ Tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter, og det mindste beløb, der gives i tilskud er 50.000 kr.
▪ Tilskuddet udbetales af Bolig- og Planstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt. Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på 200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
▪ Når LAG Småøerne har modtaget ansøgningen, sender vi en kvittering og giver en igangsættelsestilladelse, så ansøgeren kan iværksætte projektet for egen regning og risiko.
▪ Hvis LAG-bestyrelsen efter en vurdering godkender projektet og ansøgningen, er det Bolig- og Planstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
▪ Man skal regne med, at der går 4-6 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra styrelsen.
▪ Vi foretrækker ansøgninger og budgetter med få udgiftsposter og gerne med blot 1 eller 2 ydelser fra fx en hovedleverandør. Projektets anlægs- og udgiftsbudget bør således udformes, så der indgår maksimalt 3 udgiftsposter (= 3 fakturaer) for hver 100.000 kr., der budgetteres som udgift, og maks. i alt 10 udgiftsposter uanset budgettets størrelse.
▪ Ved udgifter på 50.000 kr. og derover skal der indsendes mindst to direkte sammenlignelige tilbud eller priser fundet på Internettet. Prisoplysningerne skal vise, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller ydelse.
▪ Ved bygge- og anlægsudgifter over 300.000 kr. gælder udbudsloven og tilbudsloven, da LAG-støtten er et offentlig tilskud (se bl.a. www.kfst.dk/udbud/).
▪ LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.

Når du har besluttet, at du vil søge om LAG-midler skal du læse Bolig- og Planstyrelsens lange vejledning på 60 sider. 

Det er vigtigt, at du overholder en hel del krav både før, under og efter projektet. Det har stor betydning for, om du opnår tilsagn, og om du kan få hele dit tilsagnsbeløb udbetalt i sidste ende. Læs derfor vejledningerne grundigt.

Den lange vejledning findes via dette link (Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud): www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-projektansoegere-tilskudsmodtagere 


Ansøgningsskema
Ansøgningen er web-baseret, og den udfyldes og indsendes online. Ansøgningen skal vedlægges en række dokumenter med supplerende oplysninger, for eksempel forretningsplan, samarbejdsaftaler og tilbud. Via ovenstående link får du adgang til både LAG- og FLAG-ansøgningsskemaerne Værktøj til projektstøtte (PROMIS).


Forretningsplan
Alle virksomheder, der søger om tilskud til investeringer, skal vedlægge en forretningsplan for ”etablering eller udvikling af virksomheden”. Dette gælder både LAG- og FLAG-tilskud.

Ved en forretningsplan forstår Erhvervsstyrelsen en beskrivelse af, hvad projektet forventes at opnå, hvilket behov projektet forsøger at dække, hvem der er målgruppen for projektet, afsætningsmuligheder, budget, finansiering mv. 

Ved ansøgning om større tilskud til investeringer (over 100.000 kr. jf. vores indsats 1d1) skal du bruge den skabelon til forretningplan, du kan finde her:  https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/skabeloner/.

Hvis du søger om et tilskud på mindre end 100.000 kr. (vores indsats 1d2) kan du vælge at bruge LAG Småøernes skabelon til en forretningsplan. Den kan du hente her:


I Bolig- og Planstyrelsens ansøgningsskema skal angives et driftsbudget for år 1 (”Driftsbudget for det første år efter projektafslutning”). Forretningsplanen bør indeholde driftsbudgetter for flere år.

Forretningsplanen skal sendes som pdf-dokument sammen med ansøgningen.


Kontakt til koordinatoren
LAG Småøernes koordinator Morten Priesholm kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk.

Når du sender en ansøgning, et udkast til ansøgning eller andre dokumenter til LAG Småøerne, har vi dine personoplysninger.  Ved at sende dette til os giver du samtidig samtykke til, at vi opbevarer og behandler disse personoplysninger. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjepart. Ved indsendelse via PROMIS tilgår din personoplysninger Bolig- og Planstyrelsen. 


Kontakt til LAG-sekretariatet
Man kan finde kontakt-information til Bolig- og Planstyrelsens LAG-sekretariat her: http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/kontaktpersoner-lag-sekretariatet


LAG Småøernes bestyrelse
Via dette link finder man vores bestyrelse: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/om-foreningen.html