mandag den 18. marts 2019

De helt store ø-planer - viser vejen frem

Stormøde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø. Foto: Torsten Bo Jørgensen
Ø-planerPå Agersø, Omø, Avernakø, Bjørnø, Lyø og Mandø arbejder beboerne med store ø-planer. 

Hos LAG Småøerne ser vi positivt på denne langsigtede ø-planlægning, og 
der bliver for tiden lagt store planer på flere af vores småøer. 

Det er helhedsplaner, naturplaner, havneplaner, udviklingsplaner, ø-politik osv. 

Øboere sætter sig sammen og tænker tanker om fremtiden: to år, fem år og tyve år frem. De sætter sig sammen med kommunen, konsulenter og fonde for at tage beslutninger, der kan få stor betydning for ø-samfundet på længere sigt.

Dette opslag er en redigeret version af en artikel, der blev bagt i Ø-posten nr. 175 (marts 2019). Artiklen er skrevet af vores koordinator Morten Priesholm. I denne version bringer vi links til de ø-planer, der er omtalt i artiklen (se LINKS under teksten).

På Sydfyn er beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø gået sammen og er i gang med at udarbejde en fælles helhedsplan. Det gør de sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune, som også har sat sig for bordenden og sat medarbejdere på opgaven.

Med penge fra vores LAG-kasse og fra landdistriktspuljens ø-støtte køber kommunen desuden konsulenter fra COWI til at løse nogle af opgaverne. Lige nu er der blevet dannet arbejdsgrupper, som bl.a. udvikler ideer og forslag om ”erhverv”, ”bosætning” og ”transport”.

Planen er, at de første beslutninger er taget i maj 2019, så byrådspolitikerne hurtigt kan komme i gang med at se på prioritering, finansiering m.m.


Nationalpark og naturfond er med i Mandø-plan
I Esbjerg Kommune er tre ø-arbejdsgrupper i gang med at se på mulighederne for at udvikle infrastrukturen, erhvervet og naturen på Mandø. Det sker i et samarbejde, hvor Mandø Fællesråd, Nationalpark Vadehavet og Den Danske Naturfond sidder med ved bordet, når der lægges planer.

Baggrunden er bl.a., at Den Danske Naturfond har opkøbt 127 hektar på Mandø. Fondens mål er at ”naturen får bedre betingelser,” og dermed ”skabe bedre forhold for ynglende og trækkende fugle”.

Esbjerg Kommune ønsker desuden at gøre øen til Dark Sky-område, og nationalparken bruger flittigt Mandø i sin markedsføring. Hensigten er at bruge ”ø-naturen” som trækplaster. Alt i alt vil dette øge tilstrømningen af turister de kommende år, og arbejdsgrupperne vil gerne finde løsninger, der gør turismen til en fordel og en gevinst for lokalsamfundet og øens erhverv. 

Planerne handler om vejanlæg, p-plads, velkomsthus, stier, skiltning osv.


Venø-planen
På Venø tog beboerforeningen VenøBoen i 2018 initiativ til projektet ”Venø – fortsat i udvikling”. Projektet er finansieret af Realdania, Struer Kommune og Venøs foreninger. Formålet er at skitsere en prioriteret handlingsplan for en række initiativer, der allerede er arbejdet med i en årrække.

Et rådgiverhold bestående af Urland og Johanne Bugge Experience Consult udarbejdede i 2018 i tæt samarbejde med en lokal arbejdsgruppe en rapport med anbefalinger – primært til den fysiske planlægning på øen. 


Tunø i fremtiden
I marts 2018 nedsatte Odder Byråd et midlertidigt ø-udvalg (§ 17,4), der skulle belyse udviklingsmulighederne på Tunø. I udvalget har borgere fra Tunø, Odder byråd, eksperter, embedsmænd og erhvervsfolk haft plads. Udvalgets analyser og konklusioner blev i november 2018 samlet i en rapport, ”Tunø i fremtiden”. 

Rapporten indeholder en række konkrete anbefalinger om konkrete indsatser, der kan udvikle Tunø, og byrådet har nu besluttet, at der skal nedsættes et ”Ø-udvalg, der skal arbejde videre med udvikling på Tunø”.

Det nye Ø-udvalg skal bestå af fire byrådsmedlemmer og fem lokale tunboere (suppleret af andre relevante aktører). Der skal nedsættes tre arbejdsgrupper om:
• etablering af nye boliger på Tunø
• færgefart til og fra Tunø
• de erhvervsmæssige potentialer på Tunø og finansieringsmuligheder


Ø-politik for Omø og Agersø
I Slagelse Kommune er Agersø Beboerforening og Omø Beboer- og Grundejerforening sammen med det kommunale Ø-udvalg i færd med at lave forslag til en ny ”Ø-politik”.  Det sker på opfordring fra kommunen og er en revision af den gældende ø-politik, der er fra 2009.

I efteråret 2018 afholdte kommunen i den anledning borgermøder på de to øer og en fælles vidensmesse på fastlandet. Omø og agersøboerne har så hen over vinteren holdt projektgruppemøder, og de foreløbige ideer til ø-politikken har beboerforeningerne allerede præsenteret for kommunens Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg. Tanken er, at ø-politikken skal være færdig inden sommer.


Helhedsplan for Endelave
Også på Endelave arbejdes der med at udforme en helhedsplan. Her står Horsens kommunes udvalg vedr. udvikling af lokalsamfund bag initiativet. 

Udvalget (et §17.4-udvalg) skal ”komme med forslag til initiativer og politikker, der kan understøtte bosætning og det gode liv i kommunens landsbyer, mellembyer og Endelave.”


Helhedsplanen for Endelave forventes at blive politisk vedtaget i efteråret 2019. 


Mere værdi med gode ø-planer
Hvorfor så alt det planarbejde. Set fra min stol som LAG-koordinator kan en god ø-plan være med til at skabe:
1. et stærkt ø-fællesskab med fokus på initiativ, løsninger og sammenhæng
2. en solid platform for et frugtbart samarbejde med kommunen
3. en række tydelige og troværdige budskaber til samarbejdspartnere, myndigheder, investorer, fonde, ø-gæster osv.

Efter min mening skal en ø-plan forhindre, at vi hopper fra problem til problem og fra sag til sag og fra projekt til projekt. Planen skal skabe en linje, der giver gode beslutninger, gode løsninger og gode projekter. Så ja, når det lykkes, så er det besværet og arbejdsindsatsen værd!


Den store sammenhæng 
Derfor ser vi hos LAG Småøerne positivt på dette plan-arbejde. Vi vil gerne have, at de projekter, vi støtter, indgår i en sammenhæng og er en del af en stærk plan, som rækker mange år frem. Vi tror på, at vi simpelthen får mere for vores tilskudspenge på den måde. 

Selvom vores penge ikke rækker til de store anlægsprojekter, der ofte kommer ud af den slags ø-planer (havneanlæg, veje, stier, velkomsthuse osv.), så kan vi sommetider hjælpe med et lille beløb. Og når vi støtter et mindre projekt eller giver penge til en ø-virksomhed, så indgår småprojekterne for os at se i ”den store sammenhæng” på øen – og kan få hjælp af en mere langsigtet ø-plan.


LAG-tilskud til ø-planer
I nogle tilfælde kan vi også give penge til arbejdet med at udforme planerne. Vi har fx givet Faaborg Midtfyn Kommune 262.500 kr. til den sydfynske indsats med ø-helhedsplanen. Vores LAG-penge er også brugt til at lave havneplaner på et par sydfynske øer.

Til sidst vil jeg dog også sige, at jeg godt ved, at ikke alt kan planlægges og styres med ”planer” og ”politiker”. Vi hylder også det uventede – og den appelsin, der af og til falder i ø-turbanen!

Morten Priesholm, marts 2019 


LINKS

Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø

Naturprojekt på Mandø (Den Danske Naturfond)

Venø – fortsat i udvikling 

Tunø i fremtiden

Ø-politik for Omø og Agersø (Slagelse Kommune)