onsdag den 30. marts 2016

Foreningsnyt: Generalforsamling og debatmøde

Indkaldelse ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder til ordinær generalforsamling på Hotel Plaza, Odense, lørdag den. 30. april 2016.

Forud for generalforsamlingen holder vi et tema- og debatmøde om Småøerne: afvikling eller nye veje til overlevelse og udvikling (se omtale nedenfor).

Arrangementet begynder kl. 10.30.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf.
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og formand jf. vedtægternes § 9.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding
For deltagene i tema- og debatmødet er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have din tilmelding senest den 14. april 2015. Send en mail til ap@danske-smaaoer.dk eller ring til Aase på tlf. 62 51 39 93.

Tema- og debatmøde
Under overskriften Småøerne: afvikling eller nye veje til overlevelse og udvikling har vi to indlæg på mødet:

1. Vi har inviteret lektor Jørgen Møller, Aalborg Universitet, til en debat om fremtiden for de danske småøer. 

Jørgen Møller, som på Aalborg Universitet forsker i landdistrikternes udviklingsmuligheder, har bl.a. foreslået, at nogle små øer med fordel kan overgå til et privat ejerskab, hvor kommune og stat ikke har de forpligtelser, som de i dag har overfor lokalsamfundet og øen.

Som nye ø-ejere har han bl.a. nævnt private fonde og udenlandske investorer. Disse nye ø-ejere kan fx have en interesse i - på kommerciel basis -  at udvikle et turisme-ressort eller en bebyggelse med attraktive second homes og faciliteter for seniorer.

Med temamødet vil vi sætte fokus på den forskningsmæssige og faglige baggrund for Jørgen Mølles ideer og lægge op til debat om forskellige fremtidsscenarier for småøerne.

2. Vi sætter også fokus på fjernarbejde og dermed mulighederne for at skabe bosætning på småøerne. 

Jesper Jensen og Marie Fransen, som er kandidatstuderende på Aarhus Universitet, har undersøgt fordele og udfordringer ved at have et fjernarbejde. Det har de bl.a. gjort ved at interviewe øboere fra Fur, Endelave og Anholt. På mødet fortæller de om deres resultater:

- Fordele ved fjernarbejde: ansat-virksomhed-samfund.
- Udfordringer ved fjernarbejde for den ansatte.
- Hvorfor vi skelner mellem sociale relationer og relationer på arbejdspladsen.
- Hvordan et fjernarbejderhus kan afhjælpe nogle af udfordringerne ved fjernarbejde.