tirsdag den 7. marts 2017

Iværksættere skal skabe bosætning på Fur

Bosætning ▪ Fur Udviklingsråd vil med et nyt projekt forsøge at trække iværksættere til øen. Ideen er, at kreative mennesker og potentielle iværksættere fra bl.a. de større byer skal få øje på Fur som bosætningssted. 

I projektet indgår hjælp til at bosætte og etablere sig på Fur, og en nyudviklet Fur-camp kommer til at spille en central rolle i tilbuddet til potentielle tilflyttere.

Projektet hedder Kreativt entreprenørskab på Fur – bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR).

Med kreative iværksættere som målgruppe vil Fur Udviklingsråd nå en gruppe mennesker, som har ressourcer og vilje til at flytte sig, og som kan bidrage med positive tiltag og vækst på øen. Samtidig er tanken, at de nye iværksættere kan have glæde af, at der fx allerede findes et turismeerhverv, et kunst- og kunsthåndværkermiljø og små fødevarevirksomheder på Fur.

I løbet af i år igangsætter udviklingsrådet en kampagne, der bl.a. på de sociale medier skal gøre opmærksom på Furs mange ressourcer, herunder natur, miljø og boliger, samt på de nye tilbud om hjælp til at bosætte og etablere sig på øen.  Samtidig skal en gruppe ambassadører være med til at sprede budskabet og dermed nå de potentielle tilflyttere fra fx iværksættermiljøer i de større byer. 

Målet er, at ti personer/husstande enten har eller seriøst er i færd med at bosætte og etablere sig på Fur ved projektets afslutning om to år.

I efteråret 2017 vil en Fur-camp over to døgn finde sted. På campen kan op til 25 potentielle tilflyttere og mulige iværksættere lære mere om Fur, opbygge netværk  og få inspiration til at komme videre i processen frem mod realisering.

Også et mentorkorps skal stå parat til at hjælpe de potentielle tilflyttere. Mentorerne er furboere, som med udgangspunkt i deres egne erfaringer vil hjælpe de potentielle tilflyttere og iværksættere med stort og småt vedrørende bosætning, erhverv og virksomhedsdrift på øen.

Fur Udviklingsråd har desuden etableret et samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, som vil tilbyde rådgivning målrettet iværksættere, der vil etablere sig på Fur.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Fur Udviklingsråd og Hanne Wittorff Tanvig, landdistriktsforsker ved Københavns Universitets Institut for Geovidenskab ogNaturforvaltning

Hanne Tanvig har stået bag flere større udviklingsprojekter, bl.a. projektet Fem viser vejen – fra småprojekter til lokal strategisk udvikling i yderområder, hvor borgergrupper fra fem lokalsamfund opbyggede lokale, strategiske partnerskaber.  Fur var det ene af de fem lokalsamfund. 

Den daglige projektledelse varetages af John Brinch Bertelsen og den faglige ledelse af Hanne Wittorff Tanvig (begge står til rådighed for nærmere oplysninger: johnfur@fibermail.dk eller hwt@ign.ku.dk).
 
LAG Småøerne har støttet projektet, og LAG-tilskuddet suppleres af penge fra Landdistriktspuljens støtte til projekter på småøerne og et bidrag fra Skive Kommune.

LAG Småøerne indgår i et samarbejde med Fur Udviklingsråd, der bl.a. betyder, at vi som LAG har plads i projektets styregruppe.


Samarbejdsaftalen mellem LAG Småøerne og Fur Udviklingsråd findes her: www.dropbox.com/s/ea4lnmyc2cfc60u/Samarbejdsaftale%20med%20underskrifter.pdf?dl=0

Læs mere om Fur Udviklingsråd:  http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2015/11/furboere-vil-arbejde-strategisk-med.html


(LAG Småøerne har i 2017 fokus på bosætning. Vi samler information om bosætningsarbejde og deler den under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/bos%C3%A6tning)