onsdag den 11. september 2019

Nyt LAG-program fra 2021: Hvad skal småøerne så?

LAG og FLAG 2021-2027I foråret 2020 tager vi imod de sidste ansøgninger om tilskud til ø-projekter. Vores penge fra EU er nemlig bundet til perioden 2014-2020, og de er ved at slippe op. 

Men i disse måneder arbejdes der i EU og i Erhvervsministeriet på højtryk for at etablere en ny LAG-periode fra 2021. Og hos LAG Småøerne er vi begyndt at gøre os tanker om, hvordan vi på småøerne kan bruge en ny LAG-indsats.

Den nye LAG, som forhåbentlig kan virke fra efteråret 2021, skal som noget af det første fastlægge, hvad EU-pengene skal bruges til på småøerne. Det rejser en række spørgsmål:

• Kan LAG’en gøre mere for at hjælpe de ø-foreninger, der driver fx havne, kulturhuse, dagligvarebutikker og turismefaciliteter i fællesskab? Og skal vi bruge en større del af LAG-pengene på disse kollektive ø-projekter, som mange får direkte glæde af.

• Skal småøernes LAG i højere grad støtte store udviklingsprojekter, som fremmer fx bosætning, turisme og samarbejde på øerne. Det er med den slags tilskud, vi i denne periode har været med til at igangsætte det danske Ø-PAS og har deltaget i landsdækkende og lokale ø-turismeprojekter. Også vores bosætningsindsats og projektet Nye naboer – mere ø-liv (som vi gennemfører i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer) er eksempel på et stort udviklingsprojekt, vi er engageret i.

• Skal virksomheder på småøerne stadig kunne få direkte tilskud til bygninger, maskiner osv.? Eller skaber LAG-tilskuddene med disse investeringstilskud til private virksomheder skæv konkurrence og ulige vilkår. Og giver vi med tilskuddene øboere mulighed for at få direkte, privat gevinst?

• Endelig kan man stille spørgsmålet, om en fremtidig LAG for småøerne i højere skal bruge FLAG-pengene (fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet) på fiskerierhvervet, end vi gør i dag. Vi fordeler nemlig nu de fleste FLAG-midler til lystbådehavne og andre turismeprojekter.

Debat om ny strategi
Vi har siden 2014 brugt ca. 80 pct. af vores midler på turisme. De sidste ca. 20 procent går til virksomheder udenfor turismeerhvervet – og til bosætningsprojekter og faciliteter, som skaber attraktive rammer direkte til helårssamfundet.  

Er det den rigtige fordeling? Eller skal småøernes LAG fx have mere fokus på betingelserne for et godt helårsliv og give flere penge til nye, fælles ø-faciliteter (fx til spejdere, idrætsforeninger, fritidsklubber, kulturforeninger osv.).

Store udviklingsprojekter
En mulighed er også, at den nye LAG på småøerne i højere grad selv gennemfører store udviklingsprojekter og altså bruger de fleste penge til projekter, LAG-bestyrelsen selv står i spidsen for. LAG’en kan på den måde blive en endnu mere synlig og effektiv aktør på småøerne. Og lokale ø-virksomheder og foreninger slipper for de problemer, der er forbundet med LAG-tilskuddene (bureaukrati, mellemfinansiering, dårlig vejledning osv.).

Disse (og mange andre) spørgsmål skal en ny LAG-bestyrelse drøfte, men også alle andre øboere får mulighed for at give sit besyv med, når den nye LAG på småøerne fastlægger en strategi for 2021-2027.

Mindre bureaukrati
Som optakt til en ny periode har vi også nogle ønsker til, hvordan et nyt LAG-program skal fungere. Vi foreslår:

1. Mindre bureaukrati og bedre service til ansøgere og tilsagnshavere
2. Kortere sagsbehandlingstider
3. Bedre ansøgningsskemaer og vejledninger
4. Mulighed for forudbetaling af tilskud, så ansøger ikke selv skal finansiere alle projektudgifter indtil tilskuddet udbetales (mellemfinansiering)
5. Mulighed for at LAG-bestyrelsen kan give op til 100 pct. af projektudgifterne i tilskud (så udvalgte projekter dermed undgår at skulle skaffe medfinansiering).

Disse ønsker fremfører vi allerede i dag, når vi har møder med Erhvervsstyrelsen og politikere, og vi håber, at vi med en frisk start i en ny LAG-periode, kan få løst nogle af problemerne.

En aktiv bestyrelse
Vi vil også her dele nogle af de gode erfaringer, den nuværende LAG-bestyrelse har gjort, og som vi vil give videre til den nye LAG-bestyrelse, som skal virke efter 2020. For os at se er det vigtigt, at vi har:
• En aktiv bestyrelse, der er med til at sætte dagsordenen og deltager i udviklingsarbejdet på småøerne
• En tæt kontakt til og dialog med de projekter, vi støtter, og en kritisk og konstruktiv hjælp til ansøgere og tilsagnshavere
• Et godt samarbejde med mange mennesker og organisationer, der arbejder med udvikling og projekter på småøerne (øboere, ø-foreninger, fonde, kommuner, styrelser, konsulenter osv.).

Samarbejde med ø-sammenslutningen
Lige nu er det vigtigt, at både EU og den danske regering lægger sig fast på et LAG-program, som kan gøre gavn også på småøerne.  

Sammenslutningen af Danske Småøer arbejder i den forbindelse aktivt for, at småøerne er en del af det nye program, og for at den nye LAG får EU-midler nok til at løfte de store opgaver, der venter i den nye periode. Og hos LAG Småøerne forbereder vi os til en ny periode med LAG- og FLAG-projekter, der støtter en positiv udvikling på småøerne. 

Dette arbejde sker som altid i et godt samarbejde mellem de to ø-foreninger, ø-sammenslutningen og LAG’en: Vi hjælper hinanden med at finde løsninger, der baner vej for en god LAG-periode 2021-2027.

Dette indlæg har været bragt i Ø-posten, september 2019, og er skrevet af Morten Priesholm, projektkoordinator, og Søren Noes, formand, hos LAG Småøerne.


LAG Småøernes vision
I den nuværende strategi for 2014-2020 står blandt andet, at:

• LAG Småøerne vil virke som og vurderes som en vigtig strategisk samarbejdspartner i udviklingen af vores ø-samfund.
• LAG Småøerne vil bidrage til at styrke det lokale engagement og iværksætteri, der i forvejen kendetegner vores små ø-samfund.
• LAG Småøerne har som ambition ikke bare at prioritere støtte til gode projekter, men i ligeså høj grad også at spille en aktiv rolle gennem processer og initiativer, der understøtter de gode projekter.De sidste LAG-frister
LAG-perioden slutter i 2020, og LAG Småøernes bestyrelse har fastsat to ansøgningsfrister til 2020-puljen:

• 14. november 2019
• 19. marts 2020. 

Man kan søge både LAG-tilskud og FLAG-tilskud i begge ansøgningsrunder. Med de nuværende budgetter har LAG-bestyrelsen cirka 3 mio. kr. til fordeling i 2020. Se www.lag-småøerne.dk