tirsdag den 22. januar 2019

Foreningsnyt: Nytårshilsen til medlemmerne

Medlemsmail Vi har sendt en nyhedsmail til vores medlemmer. Her gør vi status og ser fremad. Vi nævner bl.a. vores generalforsamling, som i år er den 27. april. Som sædvanlig sker det på Hotel Plaza i Odense. Lige nu er vi ved at planlægge det temamøde, som vi holder samme dag. 

I nytårsmailen skriver vi også nyt om det store bosætningsprojekt Nye naboer - mere øliv. Her vil vi den kommende tid bl.a. formidle kontakt mellem landmænd/fødevareproducenter, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres ø-virksomhed, og potentielle øboere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende.

Her er hele den medlemsmail, som vores formand, Søren Noes, sendte i går:

Kære medlemmer af LAG Småøerne

Man kan vist godt sige GODT NYTÅR, selvom vi nu er 20 dage inde i januar. Så jeg vil begynde med at ønske alle et godt 2019 med fremdrift og masser af øliv.


Fart på bosætningsarbejdet
Ser vi tilbage på 2018 er den vigtigst begivenhed i LAG Småøerne vores bosætningsprojekt Nye naboer – mere øliv og ansættelsen af Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent. Nye naboer- mere øliv gennemføres i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

Vi har i projektet allerede dannet et bosætningsnetværk med beboerforeninger fra syv øer (Anholt, Endelave, Strynø, Femø, Omø, Sejerø og Aarø), og vi har holdt den første workshop for bosætningsgrupperne på disse øer. For at holde kontakten og skabe dialog har Anja desuden etableret en facebookgruppe til bosætningsnetværket, som bl.a. har fokus på ”boliger” og ”kommunikation”.

I projektet har vi også brugt tid på at forberede den næste indsats, hvor vi vil formidle kontakt mellem landmænd/fødevareproducenter, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres ø-virksomhed, og potentielle øboere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende.

I løbet af det næste halve år kortlægger vi hvilke landmænd/fødevareproducenter, der ønsker at deltage, og vi skaber markedsføring for at finde potentielle iværksættere, nye forpagtere eller købere til virksomhederne.

Vores koordinator, Morten Priesholm, er aktiv i projektet sammen med Anja og Lise Thillemann Sørensen, sekretariatsleder hos Sammenslutningen af Danske Småøer. En af Mortens opgaver her er at koordinere med andre bosætningsprojekter og med samarbejdspartnere, som er relevant for bosætningsarbejdet på småøerne.


Projekter på Fur, Avernakø, Bjørnø og Lyø
Ved side af vores eget bosætningsarbejde har vi også støttet det store KEFUR-projekt på Fur. Projektet handler om ”bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling”. Erfaringerne er positive og viser, at den lokale indsats og øens åbne arme er en afgørende faktor. Ren markedsføring og ekstern bistand giver ikke samme effekt. Arbejdet med at tiltrække nye folk og erhverv til Fur fortsætter nu i regi af Fur Udviklingsråd.

Også på de tre sydfynske øer Avernakø, Bjørnø og Lyø har øboere taget fat på bosætningsarbejdet. Det gør de i regi af projekt Helhedsplan, som skal forme en udviklingsstrategi for de tre øer i Faaborg-Midtfyn Kommune.  I projekt er nedsat fire arbejdsgrupper – og udover ”Bosætning” er emnerne ”Erhverv”, ”Natur og kultur” samt ”Transport”.  Morten har plads i projektets styregruppe og deltager i det omfang, han har tid til det, også i projektets arbejdsmøder og workshops.

Alt dette og meget mere kan man følge på vores facebookside, hvor Morten løbende skriver om bosætning – og bruger hashtagget #NyenaboerMereøliv.


Erhverv
I 2018 har vi også arbejdet med vores erhvervsindsats – som også omfatter turismeerhvervet. Ø-passet blev udviklet i et turismeprojekt, som vi sammen med ø-sammenslutningen gennemførte i 2015 og 2016. Passet er nu landet hos Landdistrikternes Fællesråd, der står for opdateringer, distribution og markedsføring.

Lige nu står vi ikke selv for turismeaktiviteter, men vi støtter bl.a. et projekt om lystfiskerturisme på Venø og Fur (og resten af Limfjorden), og i det sydfynske øhav er Naturturisme I/S lige ved at afslutte et stort, LAG-støttet projekt om lystbådeturisme og havnene.

Med til erhvervsindsatsen hører også en idé om at etablere et korps af mentorer, der hjælper virksomhedsejere, som vil forberede et ejerskifte/generationsskifte. Vi har beskrevet et projekt, og lige nu forsøger vi at skaffe de nødvendig penge. Sammen med ø-sammenslutningen undersøger vi bl.a., om den nye Erhvervsfremmebestyrelse (med adresse i Silkeborg) vil støtte sådan et initiativ.

I vores erhvervsindsats giver vi desuden investeringstilskud til små og store ø-virksomheder. I 2018 gav vi bl.a. tilskud til Orø Bryghus, Café Pileflet på Bjørnø, turismevirksomheden På Herrens Mark (Fur), ferieudlejning i Barsøhuset samt projektet Øernes Højskole Sejerø.


Andre projekter
Ved siden af de store indsatser med bosætning og erhverv støtter vi også en masse små projekter. Det er bl.a. Renovering af Lyø Havn, Multiidrætsbane ved Omøs skole, Nye faciliteter til sø- og vandsport (på Venø Havn) samt Ny udsigtsplatform og opholdsområde – på Orø Havn. Disse små projekter løser ofte en meget konkret opgave – og kommer mange øboere til gavn.

Vi har siden 2015 uddelt i alt 13 mio. kr. til 75 projekter. Heraf har 67 projekter et direkte erhvervssigte (med effekt på økonomi og beskæftigelse, herunder vækst i turismeerhvervet). Pengene er gået til virksomhedsinvesteringer, havneinvesteringer, turismefaciliteter og erhvervsfremme.

Vi har givet støtte til otte projekter, som alene har et mere rekreativt, kulturelt og socialt sigte og med stærk lokal forankring (legeplads, sportsplads, beboerhus, bådhus m.m.).


Fra vores helt egen verden
Til sidst skal det nævnes, at vi som LAG-bestyrelse netop har holdt et seminar om vores eget bestyrelsesarbejde – sammen med ø-sammenslutningens bestyrelse. Her havde vi Søren Møller, tidligere formand for DGI, til at guide os igennem et eftersyn af vores bestyrelsesarbejde og udvikling af vores arbejdsform. Vi fik bl.a. mulighed for at diskutere ”vores mandat” og ”strategi & dagsorden” og ”rekruttering til bestyrelsen”.

I øvrigt har vi få et nyt bestyrelsesmedlem. Jesper Holstener Larsen har hidtil repræsenteret Esbjerg Kommune i vores LAG-bestyrelse, men han er nu gået på efterløn. I stedet har Ann Caroline Hansen overtaget "kommune-pladsen". Caroline er nytiltrådt som landdistriktskonsulent og fundraiser i Esbjerg Kommune. 

Når nu er vi er ved bestyrelsen og foreningsarbejdet: Vi er ved at forberede vores generalforsamling. Det bliver lørdag den 27. april 2019 – i Odense. Traditionen tro starter vi dagen med et temamøde. Det plejer at være fra kl. 10 – 12.30 med efterfølgende generalforsamling. Når vi har program og tema på plads, hører I mere fra os.

Til sidst skal vi også huske at nævne vores næste ansøgningsfrister. Det er 21. marts 2019 og 3. september 2019.


Og her kan man læse mere om vores projekter og aktiviteter:Helhedsplaner på Avernakø, Bjørnø og Lyø: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/01/helhedsplan.html
Med venlig hilsen

Søren Noes

Formand
LAG Småøerne