mandag den 5. december 2022

Omø har fået en turismestrategi

 Ø-turisme ▪   BARK Rådgivning A/S har udarbejdet et forslag til en strategi for turismearbejdet på Omø. 

Det er Foreningen Perlestranden & Omø Havn samt Omø Beboer- og Grundejerforening, der med støtte fra Landdistriktspuljen, har sat BARK på opgaven. 

Udgangspunktet har været, at turismen skal bidrage til, at Omø forbliver en helårsbeboet ø og et bæredygtigt øsamfund.

Dermed har målet været en strategi, som kan sikre "en bæredygtig udvikling af turismen på Omø". 

Det handler ikke blot om at tiltrække flere gæster, men om at tiltrække de rigtige gæster: 

  1. Gæster, som vælger at tage en overnatning ekstra, som kommer uden for hovedsæsonen, og som lægger flere penge på øen under deres ophold. 
  2. Gæster, som værner om Omøs kulturelle værdier, traditioner og natur, og som bidrager positivt til lokalsamfundet.

Tre styrker: Ro, natur og autentiske oplevelser
På den baggrund sætter strategien en retning for turismeudviklingen på Omø. I introduktionen til strategien hedder det: 

"Strategien sætter spot på udfordringerne og udpeger tre styrkepositioner, som skal fremelskes og dyrkes. 

Turismestrategien er første skridt på vejen. Næste skridt er at omsætte de mange idéer til konkrete projekter og forretningskoncepter, som kan føres ud i livet."

Turister og sommerliv på Omøs havn

Turismen på Omø i dag består primært af sejlerturisme omkring havnen, sommerhusturisme og endagsturister, der kommer over med færgen. 

Men sæsonen er kort, og der mangler både overnatningsmuligheder, arbejdskraft og aktiviteter, der kan fastholde de besøgende i længere tid på øen.

Med det afsæt og med afsæt i Omøs DNA og de stedbundne potentialer har BARK udpeget de tre styrkepositioner: 

  • Ro 
  • Natur
  • Autentiske oplevelser

Slogan: Langt væk fra storbyen
De tre styrkepositioner udgør samlet set den strategiske retning: Langt væk fra storbyen, og strategien indeholder  også fire anbefalinger til "næste skridt". 

1. Investeringer: Turisme kan være løftestang for lokal udvikling – også på Omø - men det kræver investeringer i turismen fra både privat og offentlig side. Det handler både om at synliggøre øens potentialer og gøre det attraktivt for lokale og udefrakommende investorer. Men det handler i lige så høj grad om at tænke i, hvordan man kan konvertere de mange ‘gratis glæder’ til kommercielle produkter. 

2. Kvalitet: Samtidig er der behov for at løfte kvaliteten hele vejen rundt, hvis Omø skal kunne konkurrere med de andre småøer og andre destinationer i Danmark.

3. Styregruppe: Det er afgørende for den videre implementering af strategien og udvikling af Omø, at der frem over er en organisering som står bag.

Derfor anbefales det, at der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Slagelse Kommune, Destination Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme og udvalgte lokale aktører. 

Styregruppen skal sikre den fortsatte udvikling og videreføre det samarbejde, som er igangsat med strategien. Styregruppens første opgave bliver at udarbejde en udviklingsplan for Omø, der konkretiserer og prioriterer turismestrategiens idékatalog i konkrete fysiske projekter med beskrivelser af økonomi, tidsperspektiv, organisering og bud på åbningstræk. 

4. Turismeforum på Omø: Dialog og samarbejde mellem de nuværende og nye turismeaktører er afgørende. 

Derfor anbefales det, at der etableres et forum, hvor de forskellige aktører, der arbejder med turisme på Omø, kan dele erfaringer, sparre med hinanden og lægge planer for det kommende år. Det kan fx være i regi af en eksisterende forening.


Arbejdet med turismestrategien har stået på i perioden april til september 2022. 

Undervejs i processen er der afholdt to åbne møder på Omø, hvor øboere, fritidsøboere, sommerhusejere, lokale aktører og andre interesserede har kunnet bidrage til udpegning af potentialer og udfordringer, prioritering af målgrupper og med konkrete forslag og idéer. 

I strategiarbejdet har BARK Rådgving også haft hjælp af en kompetencegruppe, hvor vores projektkoordinator, Morten Priesholm, har haft plads. 


I strategien henviser BARK Rådgivning A/S til to projekter, som vi har været med til at igangsætte, og som vi har støttet økonomisk med LAG-midler.

I strategiens kapitel om Andre steder der viser vejen omtaler rådgiverne fra BARK Rådgivning A/S virksomheden Aarø Bryg, som vi af to omgange har hjulpet med et LAG-tilskud til bl.a. kapacitetsudvidelse og produktudvikling.