Øturisme

Småøernes LAG havde i perioden fra 2015 til 2023 fokus på turisme. Målet var at at udvikle småøernes turismevirksomheder og fremme både samarbejdet mellem virksomhederne og ø-virksomhedernes samarbejde med erhvervskontorer, konsulenthuse, turismeorganisationer, destinationsselskaber m.fl.

Turismeindsats omfattede således både:

• Direkte tilskud til turismevirksomheder (investeringstilskud). 

• Tilskud til faciliteter og infrastruktur for turister.

• Udviklingsprojekter (i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer og lokale/regionale destinationsselskaber m.fl.).  

Som lokal aktionsgruppe (LAG) har man også mulighed for selv at igangsætte og drive udviklingsprojekter. 

I en evaluering af hele den danske LAG-indsats 2014-2018 nævner Oxford Research og Syddansk Universitet (SDU), at LAG Småøerne er en af de få lokale aktionsgrupper, som bruger muligheden for at igangsætte udviklingsprojekter - og fremhæver LAG Småøernes strategiske turismeindsats.


Helhedsorienteret udviklingsindsats
Oxford Research og SDU kalder i rapporten turismeindsatsen ”en helhedsorienteret destinationsudviklingsindsats, der går på tværs af landet”.

I rapporten bemærkes, at en konkret LAG-bevilling i 2015 (til projekt De små øer - destinationer med kvalitet) har dannet grundlag for ”yderligere investering og samarbejde” om ø-turisme. 

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) og LAG Småøernes gennemførte i 2015 og 2016 i samarbejde projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne. 

Projektets langsigtede formål var at øge antallet af turister, øge omsætningen, øge beskæftigelsen og i sidste ende bosætningen på de danske øer. 

Projektet har bl.a. samlet aktører på tværs af øerne til kompetenceudviklingskurser, også med mulighed for individuel vejledning. 

Det danske Ø-PAS
I projekt De små øer - destinationer med kvalitet blev også ideen om et Ø-PAS videreudviklet og realiseret i 2016. 

I 2017 blev det danske Ø-PAS udbygget og markedsført i et samarbejde mellem SaDS, Færgesekretariatet og Danske Færger A/S. 

Ø-passet er en samlet markedsføring af de danske øer med færge-adgang. I passet er den enkelte ø præsenteret med et kort og et foto samt fakta og beskrivelser af oplevelser på øen. 

Landdistrikternes Fællesråd overtog i 2018 videreudviklingen af ø-passet. I 2019 fik fællesrådet fået en uddeling fra Nordea-fondens kystpulje og en bevilling fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje til et nyt projekt, der via ø-passet skal styrke øernes branding og fremme forudsætningerne for turisme, vækst og udvikling.

(Kilde: Evaluering af LAG/LEADER-ordningen 2014-2018, Oxford Research og SDU, 2019)


Lokale og regionale initiativer
Ved siden af samarbejdet med Sammenslutningen af Danske Småøer og denne landsdækkende ø-turismeindsats har småøernes LAG særligt siden 2016 støttet en række lokale og regionale initiativer til fremme af ø-turisme.

Det gælder bl.a. disse udviklingsprojekter:

• Turismeudvikling på Fur - Samarbejde og synlighed (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter)

• Anholt: Synlighed og sæsonudvidelse (Destination Djursland)

• En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer (de sydfynske småøer) (Naturturisme I/S): 

• Fisketuren går til Limfjorden – Turismesamarbejde (Venø og Fur, FLAG) (Limfjordsrådets Sekretariat)

• Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt (Agersø, Nekselø, Omø og Sejerø) (Visit Vestsjælland A/S): https://de5oer.dk/

 Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland (Gate 21 og beboerforeningerne): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/11/askofejofemo.html


Havneturismeanalyser fra de sydfynske småøer
I projektet En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer  (www.naturturisme.dk/653-havnesamarbejdet.html) har Naturturisme I/S fået lavet en større havneturismeanalyse, som også omfatter et antal havne på de sydfynske småøer. Analysen belyser, "hvad lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav skal gøre for fortsat at tiltrække lystsejlere". 

En rapport om analysens resultater og anbefalinger findes her (som pdf-fil): www.naturturisme.dk/pdf-filer/Havnesamarbejdet/Light_Rapport_Finale_Havneanalyse.pdf

I samme projekt er der for Lyø Havn og Avernakø Havn foretaget en konkret analyse og vurdering af ”potentialer og udviklingsmuligheder på baggrund af havnenes specifikke og unikke kvaliteter. ”
En rapport om udviklingsplanerne findes her (som pdf-fil):  www.naturturisme.dk/pdf-filer/Havnesamarbejdet/Investeringsplaner%20Alle%20havne%20samlet%20GULD.pdf

  
LAG-tilskud til turismevirksomheder
Turismeindsatsen i 2015-2023 har også omfattet direkte investeringstilskud til mere end 30 turismevirksomheder og foreninger på småøerne. Det gælder bl.a.:

• Årø Vingård: www.aaro-vin.dk 
• B&B Mandø (tilskud til turbåd til vadehavet): www.bb-mandoe.dk

• Casablanca Hostel (Anholt): www.casablancaanholt.dk    
• Agersø Kro Gastronomi & Logi: www.agersoekro.dk 

• Restaurant Kronborg (Egholm): www.kronborg-egholm.dk 
• Festivalen AvernaX (Avernakø): www.avernax.dk 

• Bjørnøgård: www.bjoernoegaard.dk 
• Fur Færgekro: www.furkro.dk 

• Agersø Naturcenter: www.agersoenaturcenter.dk 
• Øhavets Smakke- og Naturcenter: www.smakkecenter.dk 

• Anholt Vandsport: www.anholtvandsport.dk

• Agersø Camping ApS (udlejning af lystfiskejoller): www.agersoe-camping.dk
• Venø Havn: http://venohavn.dk

• Agersø Lystbådehavn: https://agersoe-havn.dk
• Fur Havn http://furhavn.dk

• Avernakø Havn: http://avernakohavn.dk
• sejerØhuset: https://sejerohuset.dk/

• Café På Herrens Mark (Fur): https://paaherrensmark.com/ 
• Hideaway Vingård (Fejø): https://hvidtfeldt-gundersen.com/

Faciliteter og infrastruktur for turister
Ved siden af støtte til turismeudvikling og investeringstilskud har småøernes LAG i perioden også givet LAG-midler til etablering af nye faciliteter og ny infrastruktur for turister på kommunale havne og på offentlige ejede arealer i øvrigt. 

Det gælder fx opsætning af shelters, informationsskilte og legeredskaber, etablering af stisystemer og oplevelsesruter samt opbygning af motionsarealer, badeanlæg og udekøkkenfaciliteter.

Tilskudsmodtagerne har været Geopark Det Sydfynske Øhav (Naturisme I/S), Kalundborg Kommune, Limfjordsrådet, Svendborg Kommune m.fl.

Et eksempel er Fisketuren går til Limfjorden – Turismesamarbejde, hvor Limfjordsrådet bl.a. har fået FLAG-tilskud til at etablere støttepunkter langs kysten på Fur og Venø og til at etablere platformen www.havorredlimfjorden.dk14 mio. kroner til turisme
Småøerne LAG fordeler midler fra både Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Den økonomisk ramme til projekter var i perioden 2015-2023 på i alt 19 mio. kr.

75 pct. af midlerne svarende til 14 mio. kr. er gået til turismeprojekter (som beskrevet ovenfor). Pengene er over en periode på seks år fordelt til 80 projekter.


Milepæle i turismeindsatsen 2009-2023

 2009: Småøernes LAG forfatter et mini-manifest om Turisme-samarbejde på småøerne (pakketering, kvalitet, Ø-pas m.m.): https://www.dropbox.com/s/redw3aznn3v0imb/Minimanifest.Turisme-seminar_resum%C3%A9.%209.11.2009.pdf?dl=0

 2009-2011:  Småøernes LAG påbegynder en turismeindsats med nyhedsbreve og kompetenceudvikling for turismevirksomheder på de 27 småøer.

 2012: Småøernes LAG og Sammenslutningen af Danske Småøer gennemfører en analyse, som skal afdække potentialerne for udvikling af turismeerhvervet på småøerne. Projektet munder ud i rapporten Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/forprojekt-om-erhvervsudvikling-og-turisme/

 2014-2015: Småøernes LAG støtter projekt 27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør, og Sammenslutningen af Danske Småøer ansætter en turismemedarbejder: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/smaaoe-turisme-ambassadoer-i-to-projekter/

 2015-2016: LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer gennemfører i et partnerskab projekt De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne. Ideen om et Ø-PAS bliver videreudviklet og realiseret: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/smaaoe-turisme-ambassadoer-i-to-projekter/

 2017: LAG Småøerne deltager i Tænketank for dansk ø-turisme – sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet, Danske Færger A/S og VisitDenmark. Målet er at ”udvikle nye muligheder for turisterhvervene på øerne”.  Tænketanken er en del af projektet Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/oeerne-paa-turismelandkortet-oe-pas-2017/

 2017-2019: LAG Småøerne støtter en række lokale og regionale turismeudviklingsprojekter, som omfatter bl.a. Agersø, Omø, Nekselø, Sejerø, Anholt, Fur, Venø, Avernakø og Lyø. Se bl.a. www.havorredlimfjorden.dk.

 2019: På Folkemødet holder vi debatten "Plus og minus ved turisme" (om overturisme, bæredygtig turisme og de udfordringer turismen skaber i lokalsamfundet): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/05/folkemoede2019.html

 2020: Vi støtter projektet  Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt, og Destination Sjælland udgiver en rapport med anbefalinger til ø-turisme: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/11/de5oersjaelland.html 

• 2021 I projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland udfærdiges en fælles turismestrategi for Askø, Fejø og Femø: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/11/3strategi.html

 2021: I projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne gennemfører vi - i samarbejde med LABLAND architects - en særlig indsats for småøernes havne. LABLAND samler analyser, perspektiver og anbefalinger i en havnerapport: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/10/havnerapport.html

• 2022: I inspirationskataloget Fiskerihavne i forvandling har vi sammen med LABLAND architects samlet eksempler på nye aktiviteter på de (halv)tomme fiskerihavne: 
http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/02/fiskerihavnen.html 

• 2022: Vores projektkoordinator deltager i en kompetencegruppe, som støtter arbejdet med at udvikle strategi for turismearbejdet på Omø: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/12/omoturismestrategi.html

• 2022-2023: Sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme har vi taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre-fem småøer: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/05/nye-udviklingsplaner-skal-gre-turismen.html

• 2023: Sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer afholdt vi en turismedag: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2023/02/turismedag2023.html (Fotos: Kasper Orthmann Andersen / Geopark Det Sydfynske Øhav)