onsdag den 28. juni 2023

Nye planer skal udvikle turismen på småøerne

En ny udviklingsplan lægger rammerne for udvikling
af turismeerhvervet på Endelave (pressefoto).

Ø-turisme ▪ Nye udviklingsplaner for Aarø og Endelave skal vise vejen for en mere bæredygtig turismeudvikling på småøerne. 

LAG Småøerne og Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre småøer. 

Planerne skal understøtte den bæredygtige udvikling af øerne som attraktive feriemål, hvor turismen bidrager positivt til lokalsamfundet.

Udviklingsplanerne for Aarø og Endelave er netop blevet færdige, og sammen med en plan for Orø, danner de nu grundlag for en række principper og metoder, som kan bruges, når turismen skal udvikles på andre øer.

Nye metoder og principper for turisme på småøerne
I en pressemeddelelse fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme, om indsatsen:

- De danske småøer har hver deres særlige kendetegn, kvaliteter og potentialer, som turismeudviklingen skal tage afsæt i. Men der er også fællestræk og nogle fælles greb, som med fordel kan gå igen. Ved at arbejde med de tre planer kan vi forfine en fremgangsmåde og metode samt nogle udviklingsprincipper, som kan anvendes på øvrige småøer i Danmark.

Gode erfaringer fra Endelave og Aarø
I pressemeddelelsen uddyber LAG Småøernes projektkoordinator, Morten Priesholm, forventningerne til de strategisk-fysiske udviklingsplaner og til de nye redskaber, der kan fremme en bæredygtig turismeudvikling på småøerne: 

- Mange af vores småøer deler de samme udfordringer, når det kommer til pres på infrastruktur og kapacitet i højsæsonen. Og også når det gælder behovet for at sprede gæsterne over alle sæsonerne, så de erhvervsdrivende har et levegrundlag hele året – og så turismen dermed i endnu højere grad er med til at styrke bosætning og helårsliv. 

- Derfor ser vi meget frem til, at vi kan være med til at udbrede arbejdet med strategisk-fysiske udviklingsplaner. Vi har allerede erfaret med planerne for Endelave og Aarø, at der i den proces kommer mange nye ideer og gode løsninger op til overfladen, afslutter Morten Priesholm.


Læs hele nyheden på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside: www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/nyheder/turismeplaner-aaroe-og-endelave-saetter-retning-baeredygtig-udvikling-paa-smaaoeer

Planerne for Endelave og Aarø er færdige, og nedenfor kan man læse mere om indholdet og hente planerne. Arbejdet med en strategisk-fysisk udviklingsplan (SFU) for Orø er netop påbegyndt, og det kan man også læse mere om her: 


Endelave: Havnen og byen som knudepunkt

I den strategisk-fysiske udviklingsplan (SFU) for Endelave er der særligt fokus på at styrke Endelave By og Havn som knudepunkt for turisme og bosætning. 

Endelave har som mange af de andre danske småøer også sin helt særlige natur. Hvert år besøges øen af mere end 40.000 turister, som bl.a. tiltrækkes af øens vilde kaniner og den relativt nye vandrerute, Kaninoen. 

Øens besøgende består dog primært af dagsturister, som ikke bidrager til den lokale omsætning. Det kan tilskrives et manglende udbud af kommercielle produkter, spisesteder og overnatningskapacitet.

- Turismen på Endelave skal være en drivkraft for et levedygtigt lokalsamfund, og der er store potentialer for at sikre bæredygtige investeringer i overnatningskapacitet, rekreativ infrastruktur og et kvalitetsløft til byen og havnen, fortæller Helle Berthold Rosenberg, direktør hos Destination Kystlandet i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Planen viser bl.a. potentialerne i at udvikle havnen til en ny attraktiv ankomst med flere kommercielle funktioner og en bedre logistik, som skaber plads til mere ophold og tryghed for fodgængere.

Den strategiske-fysiske udviklingsplan for Endelave er blevet til i et samarbejde mellem Endelave Beboerforening, Destination Kystlandet, Horsens Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og med støtte fra LAG Småøerne.

 

Aarø: Øen skal tiltrække gæster hele året som naturø

Aarø oplever også et markant turismetryk i højsæsonen og mangel på kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. Samtidig har øens virksomheder det vanskeligt i lavsæsoner, hvor deres forretningsgrundlag indsnævres væsentligt. 

På Aarø udgør øens særlige natur det helt store udviklingsgrundlag. I den strategisk-fysiske udviklingsplan (SFU) for Aarø er fokus derfor på, hvordan Aarø som bæredygtig naturø kan tiltrække flere beboere og turismevirksomheder og etablere flere overnatningstilbud.

Sideløbende med udviklingsarbejdet arbejder Naturstyrelsen på at realisere et klima-lavbundsprojekt, hvor landbrugsarealer genoprettes til den oprindelige natur. Et muligt kommende naturopretningsprojekt, der kan give op til et fordoblet areal af beskyttet natur på øen. 

- Med en skarp profilering på Aarø som naturø i særklasse og med udgangspunkt i det stærke lokalsamfund på Aarø skal vi fremme og styrke øens udvikling til en bæredygtig turismedestination med øget helårsbeskæftigelse, fortæller Lene Lindberg Marcussen, afdelingsleder i planafdelingen hos Haderslev Kommune, og fortsætter:

- De konkrete tiltag i planen rummer bl.a. en udvikling af havnen med nye klimatilpassede havnehuse samt nye rekreative muligheder og adgang til unikke og mangfoldige naturområder fx via oplevelsesrige ø-stier. Derudover vil Naturstyrelsens klima-lavbundsprojekt, hvis det realiseres, være et unikt trækplaster ift. at formidle og fremvise konkrete løsninger på klimaforandringerne.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Aarø er igangsat af Haderslev Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme med bidrag fra LAG Småøerne. Arbejdet med udviklingsplanen har desuden været fulgt af medlemmer fra Aarø Beboerforening, Haderslev Erhvervsråd og Destination Sønderjylland. Planens vision og strategi ligger i tråd med den øvrige kultur- og turismeudvikling i Haderslev Kommune.

 

Orø: En ny plan er på vej

Orø er kendt som Isefjordens perle. På trods af sine godt 14 km2 byder øen på alt fra vandring på trampestierne, cykelture, havørredfiskeri og kulturhistoriske museumsbesøg. 

I en pressemeddelelse fra marts 2023 siger Louise Damgaard Terkildsen, projektchef hos Destinations Sjælland, om det kommende arbejde med en strategisk-fysisk udviklingsplan (SFU) for Orø: 

- Orø er et attraktivt besøgsmål og rummer et potentiale for at bidrage til udviklingen af turismen i hele destinationen. Men hvis vi skal løfte potentialet, er det vigtigt, at udviklingen sker i et tæt samspil med beboere og lokalt erhvervsliv. Vi glæder os meget til at sætte gang i processen og arbejde med Orøs udviklingsmuligheder for at blive et turismekraftcenter på Sjælland.