mandag den 25. maj 2020

Foreningsnyt: Generalforsamling, boligaftale og ø-lån

Nyhedsmail Vi holder generalforsamling den 28. juni 2020 på Vissenbjerg Storkro. Det kan man læse mere om i vores nyeste medlemsmail, som vi i dag har sendt til vores medlemmer. 

I mailen skriver vi også om en ny boligaftale med penge til almennyttige boliger på småøerne og om ø-samarbejdet under coronakrisen. 

Vi nævner også vores kommede havnenetværk og et nyt katalog med ideer til det lokale bosætningsarbejde.  

Nedenfor findes nyhedsmailen i hele sin ordlyd. 

Vi havde oprindeligt planlagt at holde vores generalforsamling den 25. april 2020. Det måtte vi aflyse på grund af coronoasituationen. Nu planlægger vi at holde generalforsamlingen den 28. juni 2020 på Vissenbjerg Storkro (som ligger tæt på motorvejen lige vest for Odense).

På mødet skal der vælges fire medlemmer til vores LAG-bestyrelse. Tre af vores nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller op og vil gerne besætte posterne i en periode mere. I år er også valg af formand på dagsordenen, og vores formand Søren Noes, der har haft formandsposten siden 2014, stiller op til genvalg.

Årets generalforsamling kommer til at stå i forandringernes tegn. Denne LAG-periode er ved at løbe ud, og det samme gælder for vores andel af hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Vi satser på at være med i nye programmer med start i 2021/2022, og vi skal allerede nu til at tænke på ny strategi for småøernes næste LAG.

Det bliver dermed også en opgave for bestyrelsen efter vores generalforsamling at planlægge overgangen til den nye periode, at arbejde for gode vilkår i de nye programmer og at lægge op til en ny LAG-strategi.

Vores generalforsamling begynder kl. 15, og samme dag holder Sammenslutningen af Danske småøer generalforsamling med start kl. 11 (her er det krav om tilmelding, og man kan få mere info hos ø-sammenslutningens sekretariatet).


Og vores budget for 2021 finder man her: www.dropbox.com/s/nqzbsztjpknqmtv/driftsbudget_2021.pdf?dl=0


Vil du være med i vores havnenetværk?
Er du på den ene eller anden måde involveret i havnearbejde på din ø, så er vores nye havnenetvæk nok noget for dig. Måske er du bestyrelsesmedlem i jeres lokale havneforening eller havnefoged, eller det kan være, at du er forretningsdrivende på havnen eller aktiv i en havnegruppe (der fx aktivt arbejder med drift og udvikling af en kommunal havn). I havnenetværket kan du møde andre øboere med havneinteresse og udveksle erfaringer, få gode ideer, høre om nye løsninger osv. Vi holder fælles havnemøder, deler viden i nyhedsmail og på Facebook, bruger havneeksperter og turismerådgivere.

Planen er, at vi efter sommersæsonen tager hul på aktiviteterne. Men vi vil allerede nu gerne have din tilmelding. Vi vil helst have, at der er flere personer fra samme havn, så send gerne jeres tilmelding i fællesskab.
Tilmeldingen sendes på mail til vores koordinator, Morten Priesholm, med oplysninger om, hvilken havn du kommer fra, og hvad din opgave og rolle er på havnen.  Mailadresse: mp@lag-smaaoerne.dk (tlf. 22 32 84 93).

Netværket er en del af vores projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne. Se mere på http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/05/havnen-en-ny-indsats-for-de-sma-havne.html


Boligaftale med penge til almene boliger på øerne
Den nye aftale (fra 19. maj 2020) om almene boliger indeholder 30 mio. kr. til almene boliger på småøerne og de fire mellemstore øer: Fanø, Læsø, Samsø og Ærø. Pengene kommer fra ”Nybyggerifonden” i perioden 2021- 2026, og tilskuddet udgør 400.000 kr. pr. bolig. Puljen kan iflg. aftalen støtte etableringen af 75 nye almene familieboliger på øerne. (De mere præcise rammer kommer i efteråret 2020.)

Ved siden af ø-puljen til nye boliger er der i den boligaftalen afsat 6 mio. kr. (fra Landsbyggefonden) til at nedsætte huslejen i eksisterende, almene boliger på småøerne. Denne pulje kan støtte huslejenedsættelse i 50 almene boliger på småøerne. Find hele aftalen her: www.trm.dk/media/4572/groen-boligaftale-2020.pdf

Pengene til almene ø-boliger er et godt, politisk initiativ, der kan støtte vores bosætningsindsats og aktiviteterne i projekt Nye naboer – mere øliv, som vi har drevet sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer i 2018-2020. Her har manglen på boliger og specielt lejeboliger været en tilbagevende tema.  Det bliver spændende de kommende år at se, hvor mange nye udlejningshuse pengene fra boligaftalen skaber på småøerne.

Sammenslutningen af Danske Småøer har båret ideen om ø-boligtilskud frem til politikere og til boligministeren. Dansk Folkeparti har i forhandlingerne om boligaftalen argumenteret for behovet for en ø-ordning: https://fagbladetboligen.dk/artikler/2020/maj/det-siger-ordfoererne-om-boligaftalen og https://ditoverblik.dk/df-aftryk-paa-stor-boligaftale-flere-almene-boliger-paa-de-smaa-oeer/  


Samarbejde om coronaindsats
Da erhvervsministeren i lørdags annoncerede et tilbud om henstand på ø-støttelån (for at afhjælpe likviditetsproblemer under krisen), så var det resultatet af et godt samarbejde om ø-initiativer under coronakrisen.

Samarbejdet begyndte i midten af marts, da to virksomhedsejere opfordrede os til at etablere et netværk og en gruppe på Facebook – på baggrund af coronasituationen. I løbet af et par dage var vi i luften, og Sammenslutningen af Danske Småøer og vi stod sammen om støtte til initiativet. I den nye gruppe udvekslede virksomhedsejerne ideer og løsninger, der kan imødegå krisens negative konsekvenser. Og vi delte information om hjælpepakker m.m.

Netværket og Facebookgruppen blev dog også brugt til at udvikle ideer til statslige tiltag og ordninger, der kunne hjælpe virksomhederne i krisen. Det var i den sammenhæng, en virksomhedsejer fra Fur bragte ideen om en henstand på ø-lånene fra Landdistriktspuljen på banen, og derefter indgik forslaget i den corona-indsats, som Sammenslutningen og vi står bag. Helt konkret fik ideen plads i et brev, som erhvervsministeren modtog fra ø-sammenslutningen den 22. april. Og nu er det en realitet.

Coronaindsatsen har blandt andet også omfattet kontakt til destinationsselskaber og væksthuse for at gøre opmærksom på behovet for hjælp til småøernes virksomheder. Et forslag om straksudbetaling af LAG-tilskud indgår desuden i den politiske del af indsatsen ved siden af forslag om tilskud til nye, jobskabende anlægsarbejder på småøerne (fx havneanlæg og kystsikring).

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse om ø-lån (”Henstand på ø-støttelån skal afhjælpe likviditetsudfordringer”): https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/maj/henstand-paa-oe-stoettelaan-skal-afhjaelpe-likviditetsudfordringer


Katalog med ideer til bosætningsarbejdet
Vi har sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer samlet mere end 40 ideer til, hvordan man lokalt kan skaffe nye øboere til småøerne. Ideerne i det nye ø-katalog er indsamlet primært på de 27 småøer, men også med inspiration fra andre lokalsamfund.

Det nye idékatalog er en del at projekt Nye naboer – mere ø-liv, som er gennemført i et partnerskab mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer.

Projektet er netop afsluttet, og ved siden af idékataloget findes også et katalog med ideer til grønt iværksætteri (og eksempler på ejendomme til salg) samt en rapport med viden og erfaringer fra det toårige projekt.

Find idékatalog og slutrapport her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/04/katalog.html