mandag den 18. maj 2020

Ø-HAVNEN: En ny indsats for de små ø-havne


Ø-HAVNENMange ø-havne bliver i disse år udvidet og tilpasset nye tider med flere turister, nye aktiviteter og nye erhverv. 

Det er baggrunden for, at vi hos LAG Småøerne de næste 1½ år gennemfører en særlig indsats for småøernes havne.  


Med projektet Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne vil vi styrke og udvikle ø-havnene, så de er parate til at møde fremtidens kunder, øboere og turister. Det gør vi med et nyt havnenetværk, med havnemøder og workshops og med forslag til havneinvesteringer, ø-projekter og udviklingsstrategier.

LAG og FLAG-tilskud til anlægsprojekter
Vi støtter allerede små og store anlægsprojekter på småøernes havne med LAG og FLAG-tilskud. Som eksempler kan man nævne:

• Agersø Lystbådehavn: Udvidelse af tværbro for store lystbåde
• Ny udsigtsplatform og opholdsområde på Orø Havn
• Legeredskaber til Fur Havn

• Avernakø Havn som ankomstdestination
• Havnefaciliteter på Hjortø
• Opførelse af passagerly (Nekselø)

• Badeanlæg på Endelave
• Nyt aktivitetsområde på Vesterby Havn på Fejø
• Forbedrede faciliteter til fiskerierhverv og turisme på Sejerø havn

• Renovering af værftsbygning og genetablering af værft på Agersø
• Udvidelse af sejlerstue på Orø
• Venø Havn: Nye faciliteter til sø- og vandsport samt bademiljø

Ø-HAVNEN skal styrke vores arbejde med denne type projekter og gøre vores indsats bedre og mere effektiv. Projektet skal desuden bane vej for helt nye typer af havne-projekter, også når vi i fremtiden (efter 2020) får midler fra et nyt Landdistriktsprogram (LAG) og et nyt Hav- og Fiskeriudviklingsprogram (FLAG)

Havnenetværk
Allerede fra 1. september 2020 danner vi vores havnenetværk for øboere. Her vil vi søge svar på spørgsmål som: Hvordan skaffer man penge til havneanlæg? Hvad skal man satse på? Hvilke faciliteter er nødvendige? Hvad vil turisterne have? Hvad ønsker havnens andre brugere sig? 

For at hjælpe med disse spørgsmål holder vi en række møder. Vi knytter havneeksperter og turismerådgivere til vores aktiviteter, og vi sender løbende nyheder og informationer til ø-deltagerne.

Som deltager i netværket får man adgang til vores havnemøder og modtager vores nyheder. Hvis man arbejder med et konkret havneprojekt, kan man få besøg af vores havneteam.  Og ikke mindst: Man får mulighed for at møde andre øboere, der arbejder med havne og havneudvikling – og høre om deres erfaringer og ideer. Fondsstøtte, forretningsudvikling, havnekonsulenter og prisvurderinger kan være nogle af de emner, man drøfter i ø-netværket.

Tilmelding til havnenetværket
For at være med i netværket skal man repræsentere en forening eller et selskab, der driver en havn. Eller man skal være medlem af en ”havnegruppe”, der aktivt arbejder med drift og udvikling af en kommunal havn, eller som står for faciliteter og aktiviteter på en havn. Vi vil helst have, at der er flere personer fra samme havn, så send gerne jeres tilmelding i fællesskab.

Tilmelding til netværket sender man på mail til vores koordinator, Morten Priesholm, med oplysninger om, hvilken havn du kommer fra, og hvad din opgave og rolle er på havnen.  Mailadresse: mp@lag-smaaoerne.dk (tlf. 22 32 84 93).

Havnen er både mødested og forretning
Vores udgangspunkt for en ny havneindsats er følgende synsvinkel:

"Ø-havnen er på den en side set et stykke infrastruktur, et mødested og en arena for sociale aktiviteter. På den anden side er havnen en virksomhed med kunder, der forventer service, kvalitet og attraktion. Med disse to funktioner spiller ø-havnen en vigtig rolle i lokalsamfundet. 

Som mødested er havnen øens ”ansigt udadtil” og stedet, hvor ø-gæsten får et ”førstehåndsindtryk”. Havnen har således en vigtig funktion både i en turismesammenhæng og i en bosætningssammenhæng.  

Som virksomhed har havnen en bunden opgave med forretningsudvikling, og samtidig har havnen potentialet til at bidrage positivt til lokalsamfundets økonomi og beskæftigelse, idet havnens funktion (som infrastruktur, mødested, attraktion osv.) har en afsmittende effekt på øens øvrige erhvervsliv (dagligvarehandel, spisesteder, attraktioner, tur-operatører osv.)." 

(Kilde: Projektbeskrivelse for projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne)

Projektets formål
Det grundlæggende formål med Ø-HAVNEN er, at havnene og havneejerne i højere grad skal bidrage til lokalsamfundet og dermed til økonomi, beskæftigelse og udvikling på småøerne.

Formålet er således at:

1. medvirke til at forbedre økonomien og øge beskæftigelsen i tilknytning til småøernes havne.

2. medvirke til at forbedre de fysiske rammer på og omkring småøernes havne – til glæde for fastboende samt for turister og andre tilrejsende.

3. give øboere med ’havneinteresse’ mulighed for at få ny viden og nye værktøjer via netværksaktiviteter og kompetenceudvikling.

4. skabe grundlag for nye udviklingstiltag og lønsomme investeringer hos småøernes havne.

Målgruppe: Havneejere og andre interessenter 
Projektet henvender sig på den baggrund til de lokale havneejere (selvejende havne) og lokale havneforeninger (med driftsansvar) samt andre interessenter omkring havnene

Havneejere er i projektet lokale, private, ikke-kommunale ejerselskaber (ApS, forening o.l.). En håndfuld ø-havne er på den måde ejet af lokale, private ejerselskaber (selvejende havne).

Lokale havneforeninger er her lokale foreninger, som har en driftsaftale med en kommune (om drift af den kommunale havn).

Interessenterne er havnegrupper (fx nedsat af beboerforeninger), lokale erhvervsnetværk, turismenetværk osv.  På mange øer med kommunale havneanlæg findes således grupper og foreninger, som på den ene eller anden måde er beskæftiget med aktiviteter på og udvikling af havnen.

Kommunerne er naturligvis vigtige interessenter de steder, hvor ø-havnen er en kommunal havn. Men også for de lokale, private, ikke-kommunale ejerselskaber er det vigtigt at have et godt samarbejde med kommunen, og vi vil i projektet med virke til at udvikle dette samarbejde hos de havne, der er del af netværket.


KONTAKT
Projektkoordinator Morten Priesholm, tlf. 22 32 84 93, mp@lag-smaaoerne.dk