tirsdag den 20. april 2021

Indkaldelse til generalforsamling 10. maj 2021

Bestyrelsen for LAG Småøerne med suppleanter, forsamlet umiddelbart efter vores
generalforsamling i juni 2020

Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder til generalforsamling mandag den 10. maj kl. 16.00 på Mødecenter Odense. 

Der vil også være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via onlineplatformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teams-møde. 

Vi skal bl.a. have valgt 2 bestyrelsesmedlemmer. Lisbeth Lei Kristensen (Aarø), som også i dag er medlem af bestyrelsen, genopstiller. Hanne Kodahl (Strynø) genopstiller ikke. 

Vi holder samme dag havnemøde fra kl. 10.00 - 16.00, også på Mødecenter Odense 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er jf. vedtægternes §7

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf. 

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt godkendelse heraf.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand jf. vedtægternes § 9.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Forslag om deltagelse i ny FLAG-ordning
Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om, at foreningen tilslutter sig en aftale med Bolig- og Planstyrelsen og herefter kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen

Bestyrelsen stiller i forlængelse heraf forslag til generalforsamlingen om ændring af foreningens vedtægter. Ændringsforslaget omhandler vedtægternes §3 og skal give mulighed for, at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. Ændringsforslaget behandles under dagsordenens pkt. 7. 

Forslaget er i hele sin ordlyd: 

"I § 3 indsættes som nyt nr. 4: 

4) at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. Foreningens opgaver relateret til den nationale FLAG-pulje reguleres i en særskilt bekendtgørelse. Det betyder, at bestemmelserne i vedtægternes § 10, stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19, § 10, stk. 4 og § 19 ikke gælder i forhold til foreningens administration af den nationale FLAG-pulje."Tilmelding
Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding senest onsdag den 4. maj 2021. Send en mail til Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk eller ring på telefon 22 32 84 93 – og angiv om du deltager i Odense, eller om du deltager online.

HAVNEMØDE samme dag
Forud for generalforsamlingen holder vi havnemøde fra kl. 10.00-16.00, også på mødecenteret i Odense. Her er alle velkomne.

Se program m.m. her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2021/03/havnemodemaj21.html 


Ekstraordinær generalforsamling den 25. maj  
LAG Småøernes bestyrelse varsler, at der på begæring af bestyrelsen afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.00. Mødet afvikles som onlinemøde via platformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teams-møde.
 
På dagsordenen er bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter. Ændringsforslaget omhandler vedtægternes §3 og skal give mulighed for, at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen.
 
Bestyrelsen indkalder til denne generalforsamling, da vi forudser, at der efter den ordinære generalforsamling (den 10. maj 2021) vil være behov for at få forslaget til vedtægtsændringer behandlet og vedtaget på en ekstraordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 18. 
 
Af hensyn til planlægningen af den ekstraordinære generalforsamling skal vi bede om tilmelding senest torsdag den 20. maj 2021. Send en mail til Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk eller ring på telefon 22 32 84 93.


Bestyrelsesmedlemmer
LAG Småøernes bestyrelse er (jf. fotoet øverst på siden, fra venstre mod højre): 

  • Arne Chistensen, Fur (suppleant)
  • Vibeke Syppli Enrum, Region Sydjylland (rep. for regionerne)
  • Ann Caroline Hansen, Esbjerg Kommune (rep. for  kommunerne)
  • Jan Bendix, Venø
  • Søren Noes, Hjarnø (formand)
  • Anne-Marie Mortensen, Fur
  • Lisbeth Kristensen Lei, Aarø
  • Carl Hombjerg, Hjarnø
  • Inge-Lise Bisted, Femø (suppleant)

Hanne Kodahl, Strynø, og Rolf Auhagen, Omø, var ikke tilstede, da fotografen kom forbi.