mandag den 10. maj 2021

Ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021

LAG Småøerne har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Odense. 

Generalforsamlingen besluttede, at foreningen tilslutter sig en aftale med Bolig- og Planstyrelsen og herefter kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. 

Bestyrelsen stillede også forslag til generalforsamlingen om ændring af foreningens vedtægter. 

Ændringsforslaget omhandlede vedtægternes §3 og skal give mulighed for, at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. 

Forslaget opnåede et flertal på 100% idet alle fremmødte stemte for det. 

Men forslag om ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret. 

Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

Det er på den baggrund, at bestyrelsen nu indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 19.00.  Indkaldelsen sker på baggrund af begæring fra en enig bestyrelse.


Mødet afvikles som onlinemøde via platformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teams-møde.

På dagsordenen er bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter. Ændringsforslaget omhandler vedtægternes §3 og skal give mulighed for, at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen.

Forslaget er i hele sin ordlyd: 

"I § 3 indsættes som nyt nr. 4: 

4) at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. Foreningens opgaver relateret til den nationale FLAG-pulje reguleres i en særskilt bekendtgørelse. Det betyder, at bestemmelserne i vedtægternes § 10, stk. 1, nr. 4, 9 og 17-19, § 10, stk. 4 og § 19 ikke gælder i forhold til foreningens administration af den nationale FLAG-pulje."

Man kan læse mere om den nationale FLAG-ordning her: https://im.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/national-pulje-holder-haanden-under-udviklingsprojekterne-i-fiskeriomraader

Af hensyn til planlægningen af den ekstraordinære generalforsamling skal vi bede om tilmelding senest torsdag den 20. maj 2021. Send en mail til Morten Priesholm: mp@lag-smaaoerne.dk eller ring på telefon 22 32 84 93.