onsdag den 9. februar 2022

Rapport sætter fokus på småøernes fiskeri

Omøs fiskerihavn (foto: Hanne Schultz)

Ø-HAVNEN ▪ Fiskeriet er i tilbagegang på småøerne, og på mange øer begrænser fiskeriet sig nu til hobby og bierhverv. 

Den udvikling har sat store spor: Gode jobs i fiskeriet er forsvundet. På havnene står tomme bygninger og forfalder, og det summende liv omkring fiskeriet er næsten væk. 

For at få reelt billede af fiskerierhvervet har vi bedt Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO) og deres fiskerirådgivere dykke ned i statistikkerne og samtidig give et bud på fremtiden for fiskerierhvervet på småøerne. 

Resultaterne og FSK-PO's anbefalinger kan man nu finde i rapporten Status for fiskerierhvervet på småøerne og fremtidige perspektiver for fiskeriet og fiskerihavnene.

LAG Småøerne er en hav- og fiskeri-LAG (FLAG).. Med den udpegning følger et årligt budget på ca. en million kroner, som vi kan bruge til at igangsætte gode projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

En fiskerbåd i Orøs havn (foto: LAG Småøerne)
Vi er ikke en fiskeriorganisation – eller en havneforening. Vi er en forening, der skal gøre en indsats for hele øen og hele lokalsamfundet. Når vi støtter havne- og fiskeriprojekter, er det derfor med det mål at gøre gavn på øen.

Fiskeriet har en fremtid
Inden længe skal en ny lokal aktionsgruppe for småøerne udvikle en helt ny strategi 2023-2027 for ”fiskeriområdet” på småøerne, inklusive havne og andre maritime erhverv. Det er vores håb, at FSK-PO’s analyser kan bruges i denne sammenhæng.

Vi er overbeviste om, at fiskerierhvervet på en eller anden måde vil spille en rolle i fremtiden på nogle af vores havne. Med FSK-PO’s analyser og perspektiver har vi nu et godt redskab til vores havne- og fiskeriarbejde. 

Fisk er en værdifuld fødevare
I FSK-PO's rapport anbefales det, at man i en fremtid med begrænsede mængder fisk – og med et stigende politisk pres for et sundt havmiljø –  skal "høste" fisken, hvor værdien er absolut højest, og hvor man ”får mest for mindre”. 

- Meget tyder på, at dette er i det skånsomme fiskeri. Med flere konkrete tiltag, opmærksomhedskampagner og en stigende bevidsthed hos fiskerne om, at fisken som skal behandles og sælges som en værdifuld fødevare, mener vi, at der stadig kan være plads til et kystfiskeri blandt de danske småøer, skriver FSK-PO i rapporten. 

Projekt Ø-HAVNEN
Vores fokus på fiskeriet og fiskerihavnen er opstået i kølvandet på vores projekt Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne. Som afslutning på Ø-HAVNEN blev erfaringer, viden og analyser i efteråret 2021 samlet i en stor havnerapport.Forord til rapport om fiskerierhvervet på småøerne 

Fiskeri er helt naturligt en del af vores ø-liv. Vi bor ude i havet eller i fjorden, lige der hvor fiskene er. Gennem århundreder har fiskeriet været en del af livsgrundlaget for øboerne. Sådan er det ikke længere. På mange øer begrænser fiskeriet sig nu til hobby og bierhverv, og andre steder er kun lystfiskeriet tilbage. 

Den udvikling har sat store spor: Gode jobs i fiskeriet er forsvundet. Fiskerfamiliernes liv og kultur er næsten ikke længere en del af ø-samfundet. På havnene står tomme bygninger og forfalder, og det summende liv omkring fiskeriet er næsten væk. 

Hos LAG Småøerne har vi et stort hjerte for havnene, og vi har havneudvikling som et strategisk fokus. Derfor kerer vi os også om fiskeriet. For er der et erhverv, der er tæt forbundet til ø-havnen, så er det fiskeriet – selvom turismen fylder mere og mere på havneområdet. Dette perspektiv har vi taget fat på i vores store projekt Ø-HAVNEN, hvor vi arbejder med udvikling af havnene. I projektet har tegnestuen LABLAND skrevet en stor, flot havnerapport til os, og i den har vi et kapitel om Fiskeri. Der hedder det: 

” På flere øer er fiskeriet som erhverv desværre allerede forsvundet, og det er derfor væsentligt at understøtte og styrke erhvervet, hvor det fortsat er… 

Ved at gentænke fiskeriets rolle på øerne kan fiskerihavnen stadig være afsæt for udvikling og nye erhverv. Det handler om at stille skarpt på fiskerne og de bygninger, der tidligere har dannet ramme om fiskeriet, hvor oplevelsesbaserede forretningskoncepter og partnerskaber på tværs af aktører kan danne grobund for mere aktivitet, liv og turisme på havnen. 

Det kan f.eks. være fisketure med båd, undervandsjagt langs øens kyst eller en pop-up fiskerestaurant i den eksisterende, men tomme havnebygning. Fiskeriet har stadig potentiale til at spille en rolle på de danske småøer og deres havne - blot i nye klæder. ” 

Vi vil gerne et spadestik dybere og vide mere om fiskeriets vilkår og om fremtidsudsigterne. Derfor har vi bedt Foreningen for Skånsomt Kystfiskeris (FSK-PO’s) fiskerirådgivere besøge et par af vores havn, og vi har bedt dem dykke ned i statistikkernefor at give et reelt billede af fiskerierhvervet på småøerne. 

Vi vil gerne have tal og data, der kan belyse nu-situationen for øernes fiskeri.  Men vi har også fået rådgiverne til at give et bud på fremtiden for fiskerierhvervet på de små øer. Er der en fremtid? Hvad skal fiskerne satse på? Hvilken rolle spiller fiskeriet på ø-havnen om 5 eller ti år?  

De ting vil vi gerne vide, fordi vi hele tiden skal blive bedre til at igangsætte og støtte de rigtige havne- og fiskeriprojekter. LAG Småøerne er en hav og fiskeri-LAG (FLAG), fordi småøerne i perioden 2013-2023 er udpeget som ”fiskeriområde”.  Med den udpegning følger et årligt budget på ca. en million kroner, som vi kan bruge til at igangsætte gode projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Vores mål er at understøtte de projekter og initiativer, der peger i den rigtige retning, og som reelt gør en forskel for havnen, øen og lokalsamfundet. Vores indsats skal med andre ord være strategisk og være baseret på viden og fakta.

Om et lille års tid skal en ny bestyrelse og en ny lokal aktionsgruppe for småøerne formodentlig til at udvikle en helt ny strategi 2023-2027 for ”fiskeriområdet” på småøerne, inklusive havne og andre maritime erhverv. Det er vores håb, at FSK-PO’s analyser også kan bruges i denne sammenhæng.

Vi er ikke en fiskeriorganisation – eller en havneforening. Vi er en forening, der skal gøre en indsats for hele øen og hele lokalsamfundet. Når vi støtter havne- og fiskeriprojekter er det derfor med det mål at gøre gavn på øen – det er vores perspektiv. 

Havnen er livsnerven på øen og et sted med stor potentialer for både hverdagsliv og ferieoplevelser. Vi er også overbeviste om, at fiskerierhvervet på en eller anden måde vil spille en rolle i fremtiden på nogle af vores havne. Men vi har brug for viden for at kunne gøre lige netop det, der gør mest gavn for fremtidens erhvervsfiskeri. Med FSKPO’s analyser og perspektiver har vi nu et godt redskab til vores havne- og fiskeriarbejde. 

God læselyst.

Søren Noes, formand for LAG Småøerne