fredag den 25. marts 2022

Interessen for frilandsbyer og -øer skal afdækkes

I efteråret 2021 indgik et bredt politisk flertal en aftale, der skal styrke landsbyer og lokalsamfund: Mere liv i bymidter og landdistrikter

Aftalen rummer blandt andet penge til en "afdækning af interessen for" en eventuel kommende forsøgsordning med frilandsbyer og -øer.

Baggrunden for ideen om frilandsbyer og -øer er, at lovgivningen i nogle tilfælde ”kan hindre lokal udvikling, hvorfor mange gode idéer til udvikling støder på grund”, står der i aftalen.

Hos Landdistrikternes Fællesråd skal et projektsekretariat det næste års tid bistå beboerforeninger, lokalråd og kommuner med at udforme og udvikle de ”interessetilkendegivelser”, der skal afdække interessen for en eventuel forsøgsordning. 

Sammenslutningen af Danske Småøer er en del af projektsekretariatet, og sekretariatschef Lise Thillemann Sørensen er knyttet til indsatsen. 

10 forsøgsområder
I den politiske aftale fra 29. november 2021 hedder det, at "der skal igangsættes en afdækning af interessen for deltagelse i en forsøgsordning med frilandsbyer med henblik på i 1. halvdel af 2023 at træffe beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en forsøgsordning med frilandsbyer, herunder hvilke regler der med forsøgsordningen gives frihed fra.” 

En eventuel kommende forsøgsordning kan omfatte 10 udvalgte lokaliteter (landsbyer på op til 1500 indbyggere eller de 27 småøer), som ”sættes fri af eksisterende lovgivning for at afprøve nye tiltag, der kan understøtte udviklingen i landsbyer og på småøer”.

Områder med både udfordringer og potentiale
Frem til 1. juni 2022 kan beboerforeninger og lokalråd, som vil deltage i processen med at afdække behovet og interessen for en forsøgsordning, sende en interessetilkendegivelse til projektsekretariatet. 

Blandet kriterierne for at kunne indsende en tilkendegivelse er:

  • Der er tale om en landsby med maksimalt 1.500 indbyggere eller en af de 27 småøer under Sammenslutningen af Danske Småøer.
  • Landsbyen/småøen er udfordret (fx ved et fald i befolkningstal over en årrække, forfald i det fysiske miljø eller udtynding af funktioner og services gennem mange år).
  • Landsbyen/småøen rummer et potentiale for at vende udviklingen og styrke et levende lokalsamfund, herunder at der er lokal kapacitet til at gennemføre projektet.

Det er desuden en forudsætning for at indgå i processen og afdækningen, at kommunen understøtter det lokale arbejde. 

Kommunernes opgave
Kommunen forpligtiger sig til at understøtte projektet med indsatser, der kan styrke lokalsamfundet, som fx servicefunktioner, kulturliv og fritidsaktiviteter samt eventuelt anvendelse af borgerbudgettering.

Kommunen forpligtiger sig til – såfremt der træffes politisk beslutning om en forsøgsordning – at nedsætte et lokalråd eller samarbejde med eksisterende lokalråd og give dem rådighed over borgerbudgetter. Med borgerbudgetter stilles en mindre del af de kommunale midler til rådighed for landsbyens/småøens borgere, som finder ud af, hvordan midlerne bruges bedst til at styrke lokalområdet.

Historien om frilandsbyer og -øer
Ideen om en forsøgsordning med frilandsbyer og -øer blev blandt andet drøftet på Folkemødet på Bornholm i 2018. 

I januar 2019 udarbejdede Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer og IGN/Københavns Universitet et "fælles oplæg til ULØ (Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, red.) vedr. forsøgsordning som frilandsbyer" (www.ft.dk/samling/20181/almdel/UL%C3%98/bilag/50/2002864.pdf). 

I april 2021 stillede SF et beslutningsforslag til Folketinget, Forslag til folketingsbeslutning om en forsøgsordning med frilandsbyer (B292). Forslaget kom aldrig længere end til første behandlingen i Folketinget og blev her "henvist til udvalg" (www.ft.dk/ripdf/samling/20201/beslutningsforslag/b292/20201_b292_som_fremsat.pdf).

SF's forslag til forsøgsordning rummer ikke mulighed for dispensation fra fx Planloven og Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse.

I november 2021 indgik ideen om at undersøge interessen for en forsøgsordning så i den politiske aftale om Mere liv i bymidter og landdistrikter