onsdag den 25. maj 2022

Nye udviklingsplaner skal gøre turismen mere bæredygtig på tre-fem småøer

Aarø er udvalgt til at være en de småøer, hvor der de kommende år skal udarbejdes
strategisk-fysiskeudviklingsplaner. 

Ø-turisme ▪ Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre-fem småøer. Allerede nu er Endelave og Aarø udvalgt.

I forlængelse af corona, sommerpakker, reducerede færgepriser og en intensiv markedsføring af småøerne har mange småøer oplevet en betydelig stigning i antallet af besøgende. Derfor skal der nu udarbejdes strategisk-fysiske udviklingsplaner på tre-fem småøer. Planerne skal "sikre en bæredygtig turismeudvikling, der kommer lokalsamfundet til gavn og giver gæsterne gode oplevelser", hedder det i en pressemeddelelses fra Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT). 

I pressemeddelelsen siger Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos DKNT:

- Den positive udvikling har på nogle småøer medført et stigende udbud af aktiviteter og nye virksomheder. Men ikke alle steder er der kapacitet nok til at imødekommende den voksende efterspørgsel. På flere øer har tilstrømningen af turister øget presset på øens infrastruktur og basale turismefaciliteter, som havne, veje, stiforbindelser, toiletter og opholdsområder. 

Målrettet indsats skal styrke lokalsamfundet
- De små øsamfund har tydeligvis en stor tiltrækningskraft i turismesammenhæng og rummer et stort potentiale for at bidrage til den samlede udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark – og dermed til økonomisk omsætning i turismebranchen. Men det kræver en målrettet indsats, så vi sikrer, at turismen samtidig styrker den lokale beskæftigelse og dermed bidrager til en bæredygtig bosætnings- og erhvervsudvikling, afslutter Jacob R. Kirkegaard Larsen.

Dansk Kyst- og Naturturisme har derfor i samarbejde med LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre-fem udvalgte småøer. Allerede nu er Endelave og Aarø udvalgt – og yderligere et projektområder (med en-tre småøer) forventes at indgå i projektet.

Nyt grundlag for kommunal ø-planlægning
I pressemeddelelsen hedder det om de strategisk-fysisk udviklingsplaner: 

"De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal understøtte en bæredygtig udvikling af småøerne som turismemæssige kraftcentre. Det overordnede formål er at sikre et turismefagligt fundament for den kommunale planlægning og ikke mindst en sammentænkning af private og offentlige investeringer.

Planerne vil derfor tage højde for nødvendige investeringer i infrastruktur – trafikale som rekreative, havne- og byudvikling, en udvidelse eller opgradering af eksisterende overnatningskapaciteter og endeligt skitsere muligheden for evt. nye oplevelsesprodukter."

LAG Småøerne vil løfte ø-turismen
- På småøerne har vi i dag mange indbydende turisttilbud, som fortjener at blive brugt, så vores gæster får et samlet billede af ø-liv og lokalsamfund og øerne et styrket erhvervsliv. Turismen skaber hos os grundlag for flere lokale forretninger, restauranter og oplevelsesudbud og bidrager desuden til bosætning. Udviklingsplanerne skal støtte den udvikling og hjælpe den enkelte aktør og de mange frivillige i turistarbejdet og skabe samarbejde.  Det er opgaver, som vi hos LAG Småøerne er stolte af at være med til at løfte. Og vi ser frem til at kunne flytte erfaringerne fra projektområderne til de andre småøer, siger Jan Bendix, formand for ø-foreningen LAG Småøerne, i pressemeddelelsen fra DKNT.

I løbet af det næste år skal der udarbejdes en strategisk-fysisk
udviklingsplan for Endelave (Foto: Destination Kystlandet). 

Som en del af projektet udarbejdes desuden en tværgående rapport, som på baggrund af de konkrete strategisk-fysiske udviklingsplaner kommer med en analyse og anbefalinger til den videre udbredelse af den strategisk-fysiske udviklingsmetode til småøerne, og som kan bruges i den fortsatte udvikling af ø-turismen.

Fra visioner til konkrete projekter på Aarø
I Lillebælt ligger en lille naturperle, der både rummer egen vingård, lokalt ølbryggeri og unikke naturområder. Øen har en aktiv beboerforening, der sammen med de øvrige aktive foreninger og en unik sammensætning af erhvervsdrivende står bag aktiviteter og initiativer, der gør øen til et godt sted at bo og besøge. 

- Vi er netop ved at lægge sidste hånd på vores visionsplan for Aarø, og vi har store forventninger til projektet. Den strategisk-fysiske udviklingsplan kommer til at konkretisere vores visioner og gøre tanker og ideer til realiserbare projekter, fortæller Svend Aage Hansen, medlem af bestyrelsen og projekttovholder for Aarø Beboerforening. Han tilføjer:

- Jeg ser særligt frem til at arbejde videre med klimatilpasning og klimaneutralitet, som vi bl.a. har fokus på i visionen - og hvordan vi kan koble dette til udviklingen af vores oplevelsesprodukt. Turismen er med til at skabe grobund for erhverv og bosætning på øen. Det har vi arbejdet på siden 2006, hvor vi lavede den første udviklingsplan. Nu er Aarø kommet på dagsordenen, vi har meget godt at byde på, og vi får mange gæster, så det er vigtigt, at vi udvikler turismen i den rigtige retning.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner vil blive udarbejdet over en periode på 1-2 år, hvorefter de vil blive fremlagt til politisk godkendelse i det pågældende byråd, hedder det til sidst i DKNT's pressemeddelelse.