torsdag den 18. august 2022

Rapport med fokus på ølandbrugets fremtid

Landbrug ▪ Ny rapport sætter fokus på de muligheder, som landbruget på småøerne rummer for både traditionel landbrugsdrift, for natur- og landskabsforvalter og for jobskabelse og ekstra økonomi indenfor fx turistbranchen.

Landbruget i Danmark er under forandring. Tendenserne går mod større bedrifter og færre beskæftigede, og der er gennem de sidste år kommet større fokus på klima og miljø samt landbrugets rolle som natur- og landskabsforvalter.

Disse tendenser slår også igennem på de små øer, og på den baggrund igangsatte Sammenslutningen af Danske Småøer i 2021 en undersøgelse af, hvor landbruget står i dag, og hvor det er på vej hen.

Bæredygtig udvikling af småøerne
Formålet med projektet Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden har derfor været at undersøge landbrugets betydning for udviklingen af de 27 små øer, der er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer – herunder landbrugets rolle, udfordringer og fremtidsmuligheder som aktør for en bæredygtig udvikling af småøerne som attraktive helårssamfund.

Landbrugets bidrag til jobskabelse og bosætning
I forordet til rapporten hedder det, at mulighederne for at fremtidssikre attraktive helårssamfund på småøerne er afhængig af en fortsat tilstrømning af nye tilflyttere og lokale erhvervs- og jobmuligheder. 

Dernæst stilles spørgsmålet: "Med landbrugserhvervet som ejere og forvaltere af størstedelen af småøernes jord og landskab, og en historisk central rolle som kulturbærere på småøerne, vil det så være muligt at bringe jord, landskab og bygninger i spil på nye måder, således at landbruget fortsat kan rumme muligheder for øget jobskabelse og bosætning på småøerne?”

Anbefaling til politisk indsats
Rapporten sætter, som det fremgår, fokus på de mange muligheder, som landbrugserhvervet på de små øer rummer med dyrkning af afgrøder og som natur- og landskabsforvalter, men derudover også på de muligheder for jobskabelse og ekstra økonomi inden for fx turistbranchen som erhvervet indeholder. 

Rapporten rummer desuden en række anbefalinger til det videre arbejde på det politiske niveau.Anbefalinger


Rapporten indeholder i alt 12 anbefalinger. Her er tre af dem:

Dialog om arealanvendelse

Rapporten beskriver forskellige igangværende tiltag, hvor der er et samarbejde mellem forskellige interesser på øerne for hvordan man kan tilgå arealforvaltning på en måde, der tilgodeser de mange interesser. Både helt lokalt via beboerforeningen eller mere overordnet via forskellige typer multifunktionel jordfordeling

Det anbefales at man i beboerforeningerne inviterer til en bred og åben dialog om arealanvendelse i en handlingsplan proces, der inkluderer fortsat mulighed for landbrugsdrift, øget naturindhold, helårs fritidsanvendelse ikke kun for turisterne (jagt, sejlads, stier, udsigtspunkter) mm.

Der er andre muligheder for samlet udvikling af en hel ø. Bl.a. kunne der være større fonde, der har midler og som kunne være interesserede i at gå ind et samarbejde om at udvikle en hel ø. Det gælder også i forhold til tanker om at profilere en samlet ø omkring fødevareprojekter, eller en fælles turismestrategi.

Landbruget og bosætningsstrategierne
Som beskrevet i rapporten er der en kobling mellem tiltrækning af nye beboere med interesser i fødevareproduktion i forskellig skala og muligheden for at etablere sig på øerne. På nogle øer savnes yngre kræfter til at overtage gårde på vej til salg, på andre øer savnes ejendomme til interesserede.

Det anbefales at man i bosætningsstrategierne husker de bredere muligheder for at tiltrække landbrugs- og fødevareinteresserede tilflyttere. Fortællinger om spændende fødevareprojekter på øerne kan både inspirere tilflyttere, og promovere øernes produkter og øerne som et spændende sted at besøge. Endvidere er det vigtigt at huske potentialerne for arbejdspladser og tilflytning koblet til landbrugets følgeerhverv.

Det anbefales at man på den enkelte ø, ser nærmere på de beskrevne muligheder for selv at forme et selskab til at opkøbe potentielle ejendomme, eller aktivt søge at koble yngre interesserede tilflyttere med Den Økologiske Jordbrugsfond eller andre. 

Kilde: Landbrug på småøerne – nu og i fremtiden juni 2022