tirsdag den 1. november 2022

Erhverv på småøerne: LAG-workshop om ny strategi

Poul Erik Fredskild (t.v.) driver Turbåden Mandø. På vores workshop
holder han et kort oplæg om virksomheden
Workshop ▪ Den 9. november 2022 holder vi igen workshop om vores nye LAG-strategi. 

Denne gang om erhverv: Hvordan kan den nye LAG Småøerne fremme erhverv og beskæftigelse på småøerne?

Mødet er online (via Teams) fra kl. 19 til 21. Målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.


På workshoppen er der korte oplæg fra:

- Kasper Kristensen fra Egholm Bryghus: www.egholmbryghus.dk

- Poul Erik Fredskild fra B&B Mandø og Turbåden Mandøpigen: www.bb-mandoe.dk

Efter inspirationsoplæggene er der debat og ideudvikling:

Poul Erik Fredskild
Hvilke typer projekter skal vi støtte: Anlæg & udstyr, markedsføring, udvikling, rådgivning, netværk?

Hvilke brancher skal vi hjælpe?

Skal vi satse på turisme? 

Skal vi give de foreningsejede virksomheder (fx købmandsforeningerne) særlig gode vilkår?

Mødet bliver ledet af Jeanette Lund Houe, som er konsulent med speciale i landdistrikter, strategier og projektudvikling. 

Fire workshops
LAG Småøernes bestyrelse vil bruge inputtene i arbejdet med at udforme en ny LAG og FLAG-strategi for småøerne i 2023-2027.

Erhvervsworkshoppen er den tredje workshop i en række af fire, som skal give input til den nye LAG-strategi. De tre andre er:

Bosætning (er afholdt)

Bæredygtighed (er afholdt)

Rammer for attraktivt ø-liv (30. november 2022)

Strategi 2023-2027


Den nye LAG/FLAG-strategi skal virke fra 2023 til 2027, og strategien er afgørende for bestyrelsens arbejde og for mulighederne for at uddele mider til projekter på småøerne. 

Foreningen LAG Småøerne blev stiftet på en generalforsamling den 27. august 2022. Formand for foreningen er Flemming Kristensen fra Avernakø, og Lisbet Lei Kristensen fra Aarø er næstformand. 

Læs mere om foreningen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/09/nyforening.html 

Ny LAG med budget på 3,8mio. kr.
Den nye LAG for småøerne har et årligt budget på 3,8 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet (LAG). Der er endnu ikke truffet beslutning om Hav- Fiskeri- og Akvakulturprogrammet (FLAG) for 2024-2027, og vi kender derfor ikke den økonomiske ramme for en FLAG-indsats på småøerne.

Småøernes nye LAG/FLAG-strategi skal afleveres til Bolig- og Planstyrelsen lige efter nytår, så arbejdet med målsætninger, indsatsområder, projektideer og handlingsplaner foregår i perioden  september-december 2022.


LINK TIL MØDET

Man kan deltage i mødet den 9. november 2022 fra kl. 19.00  til kl. 21.00 ved at følge dette link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDYwYTg5OWMtYmY1OS00N2MzLTk5NzctMzMzN2JkNzkxY2Uw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220371900c-b092-47b6-8f15-92835c9edfec%22%2c%22Oid%22%3a%22095ffed5-5ae8-4103-bba7-6974329a97e0%22%7d Man kan også finde vores erhvervsworkshop på Facebook: https://www.facebook.com/events/1117930698832292

Her kan man læse om vores workshop om bosætning: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/10/workshop2.html

Vores wokshop om bæredygtighed finder man her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2022/10/workshop2.html