tirsdag den 11. juni 2019

LAG-tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter

Bosætning Hos LAG Småøerne har vi afsat penge til at støtte et eller flere projekter, hvor en lokal ø-konsulent i samarbejde med kommuner og ø-foreninger gør en indsats for bosætning, erhverv, rammevilkår m.m.

Målet er, at ø-foreninger, kommuner og andre aktører kan arbejde mere målrettet og professionelt med bosætning og ø-udvikling. Projektet og ø-konsulentens indsats kan omfatte flere øer - og også gerne flere kommuner.

De ø-konsulenter, vi støtter, skal have hovedfokus på at fremme bosætningen. Vi ønsker,  at indsatsen skal skabe bosætning, udvikling og forandring ved at udvikle konkrete løsninger indenfor for eksempel erhverv (herunder turisme), forbedrede rammevilkår, nye boligmuligheder og bedre vilkår for pendlere.  

Nye naboer - mere øliv 
Ideerne om lokale ø-konsulenter er udviklet i projekt Nye naboer – Mere øliv, som vi gennemfører i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. I projektet har vi bl.a. udarbejdet en ”model for en ø-konsulent-funktion”.

Vi har ansat Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent i projektet. Lise Thillemann Sørensen fra ø-sammenslutningen er projektleder, og vores koordinator, Morten Priesholm, arbejder også i projektet.

I projektet vil vi bl.a. udbrede ideen om lokale ø-konsulenter og hjælpe beboerforeninger, bosætningsgrupper og kommuner med at finde sammen om ideen.

Bosætning, erhverv og samarbejde 
Hvis vi skal give tilskud til ansættelse af en lokal ø-konsulent skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Partnerskab mellem en lokal ø-forening og kommunen (eller flere foreninger/flere kommuner).
2. Fokus på bosætning, erhvervsudvikling og rammevilkår.
3. Tæt samarbejde med lokale foreninger og ø-virksomheder og samarbejde med fx turisme- og destinationsselskaber samt lokal/regional erhvervsrådgivning.
4. Et projekt med en løbetid på to år (i perioden 2020-2022) og med en ø-konsulent ansat på mindst halv tid.
5. En projektbeskrivelse, som er underbygget med fx samarbejdserklæringer, tids- og aktivitetsplaner samt overvejelser om forventede effekter, og som beskriver organisering, mål, prioritering af indsatser og opgaver/ansvar.

Tre ansøgningsfrister 
Ansøgningsfristerne er den 3. september 2019, 14. november 2019 og den 19. marts 2020. 

Vi kan give op til 50 pct. i tilskud. Det enkelte projekt vil maksimalt kunne opnå et tilskud på 500.000 kr. Vi kan give tilskud til bl.a. løn, rejser og møder, markedsføring og ekstern konsulentbistand.

Vi har foreløbig afsat 1 mio. kr. til formålet.

Der kan også være mulighed for at søge tilskud hos Landdistriktspuljen (hos Erhvervsstyrelsen), som har en særlig ordning med støtte til projekter på de små øer (i daglig tale kaldt "ø-støtten").

MERE INFO
Vores indsats vedr. lokale ø-konsulenter er en del af Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne, som er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Til projektet har vi fået tilskud fra Landdistriktspuljens ø-støtte og via LAG Småøerne fået støtte fra Landdistriktsprogrammet.

Man kan finde vores ”model for en ø-konsulent-funktion” her (som pdf-fil): https://danske-smaaoer.dk/wp-content/uploads/2019/03/Model-for-Ø-konsulent.pdf

Læs om de generelle vilkår for LAG-tilskud: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/04/fristseptember19.html

Find ø-støtten hos Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje: www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette 

Her er en kort introduktion til projekt Nye naboer – Mere øliv: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.htmlKONTAKT
Bosætningskonsulent: Anja Bech Knudsen, tlf. 31 51 62 51, anja@danske-smaaoer.dk

Sekretariatsleder: Lise Thillemann Sørensen, tlf. 62 51 39 93, ls@danske-smaaoer.dk

LAG-koordinator: Morten Priesholm, tlf. 22 32 84 93, mp@lag-smaaoerne.dk