mandag den 4. november 2019

Ø-turismeindsats med i stor LAG-evaluering

Foto: Kasper Orthmann Andersen / Geopark Det Sydfynske Øhav
Ø-turisme ▪ Som lokal aktionsgruppe (LAG) har vi mulighed for selv at igangsætte og drive udviklingsprojekter. Vores primære opgave er at hjælpe andre projektet i gang – men også med egne projekter kan vi understøtte vores LAG-strategi.

I en evaluering af hele den danske LAG-indsats 2014-2018 nævner Oxford Research og Syddansk Universitet (SDU), at LAG Småøerne er en af de få lokale aktionsgrupper, som bruger muligheden for at igangsætte udviklingsprojekter - og fremhæver vores turismeindsats.

I evalueringsrapporten hedder det bl.a.: "LAG’erne har mulighed for selv at igangsætte og drive udviklingsprojekter. For størstedelen af LAG’erne er denne mulighed imidlertid ikke blevet udnyttet i denne programperiode... LAG Småøerne er en af de LAG’er, som selv har igangsat udviklingsprojekter, hvilket er baseret på behov identificeret i foregående programperiode for styrket samarbejde mellem de 27 småøer."

Det nævnes også, at LAG Småøernes bestyrelse har valgt at prioritere to større samarbejdsprojekter for at fremme henholdsvis bosætning og destinationsudvikling på småøerne.

Helhedsorienteret destinationsudvikling
Oxford Research og SDU fremhæver i rapporten vores strategiske turismeindsats og kalder den  ”en helhedsorienteret destinationsudviklingsindsats, der går på tværs af landet”.

I rapporten bemærkes, at vores konkrete LAG-bevilling i 2015 (500.000 kr. til projekt De små øer - destinationer med kvalitet) har dannet grundlag for ”yderligere investering og samarbejde” om ø-turisme.

Oxford Research og SDU beskriver vores turismeindsats således:

LAG Småøernes udviklingsarbejde med ø-turisme
Interesseorganisationen Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) er LAG Småøernes nære strategiske samarbejdspartner, og SaDS er/har været drivkræft på projekter, som støtter LAG’ens lokale udviklingsstrategi.
I 2015 og 2016 gennemførte de to parter i samarbejde projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne. I dette projekt blev ideen om et Ø-PAS videreudviklet og realiseret. Projektet har desuden samlet aktører på tværs af øerne til kompetenceudviklingskurser, også med mulighed for individuel vejledning. 
"Projektet har betydet noget for turismeudviklingen på mange øer, der har fået et løft. Ø-passet løftes også af en trend, hvor flere holder ferie i Danmark og er villige til at bruge flere penge på det.” (Morten Priesholm, LAG-koordinator)
Projektets langsigtede formål er at øge antallet af turister, øge omsætningen, øge beskæftigelsen og i sidste ende bosætningen på de danske øer. 
I 2017 blev Ø-passet udbygget og markedsført i et samarbejde mellem SaDS, Færgesekretariatet og Danske Færger A/S. Ø-passet er en samlet markedsføring af de danske øer med færge-adgang. 
I passet er den enkelte ø præsenteret med et kort og et foto samt fakta og beskrivelser af oplevelser på øen. 
Landdistrikternes Fællesråd overtog i 2018 videreudviklingen af Ø-passet. I 2019 har fællesrådet fået en uddeling fra Nordea-fondens kystpulje og en bevilling fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje til et nyt projekt, der via ø-passet skal styrke øernes branding og fremme forudsætningerne for turisme, vækst og udvikling.
(Kilde: Evaluering af LAG/LEADER-ordningen 2014-2018, Oxford Research og SDU, 2019)

Oxford Research og SDU’s evaluering er udført for Erhvervsstyrelsen og indgår i en samlet evaluering af Landdistriktsprogrammet, som gennemføres i regi af Landbrugsstyrelsen og EU-kommissionen.

Lokale og regionale initiativer
Foto: Kasper Orthmann Andersen/Geopark Det Sydfynske Øhav
Ved siden af samarbejdet med Sammenslutningen af Danske Småøer og denne landsdækkende ø-turismeindsats har vi særligt siden 2016 støttet en række lokale og regionale initiativer til fremme af ø-turisme med midler fra Landdistriktsprogrammet (LAG) og fra Hav- og fiskeri- udviklingsprogrammet (FLAG).

Det gælder bl.a. disse udviklingsprojekter:

• Turismeudvikling på Fur - Samarbejde og synlighed (Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter)

• Anholt: Synlighed og sæsonudvidelse (Destination Djursland)

• En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer (de sydfynske småøer) (Naturturisme I/S): www.naturturisme.dk/653-havnesamarbejdet.html

• Fisketuren går til Limfjorden – Turismesamarbejde (Venø og Fur, FLAG) (Limfjordsrådets Sekretariat): www.havorredlimfjorden.dk 

• Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt (Agersø, Nekselø, Omø og Sejerø) (Visit Vestsjælland A/S)

 Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland (Gate 21 og beboerforeningerne)

• Kultur- og Naturformidling på Sejerø og Nekselø (Kalundborg Kommune)

• Geo-turisme og aktive oplevelser på Korshavn/Avernakø (Naturturisme I/S)

Havneturismeanalyser fra de sydfynske småøer
I projektet En sejlerdestination i særklasse – Das Dänische Inselmeer  (www.naturturisme.dk/653-havnesamarbejdet.html) har Naturturisme I/S fået lavet en større havneturismeanalyse, som også omfatter et antal havne på de sydfynske småøer. Analysen belyser, "hvad lystbådehavnene i Det Sydfynske Øhav skal gøre for fortsat at tiltrække lystsejlere". 

En rapport om analysens resultater og anbefalinger findes her (som pdf-fil): www.naturturisme.dk/pdf-filer/Havnesamarbejdet/Light_Rapport_Finale_Havneanalyse.pdf

I samme projekt er der for Lyø Havn og Avernakø Havn foretaget en konkret analyse og vurdering af ”potentialer og udviklingsmuligheder på baggrund af havnenes specifikke og unikke kvaliteter. ”
En rapport om udviklingsplanerne findes her (som pdf-fil):  www.naturturisme.dk/pdf-filer/Havnesamarbejdet/Investeringsplaner%20Alle%20havne%20samlet%20GULD.pdf
  
LAG-tilskud til turismevirksomheder
Foto: Kasper Orthmann Andersen/Geopark Det Sydfynske Øhav
Vores turismeindsats har siden 2015 også omfattet direkte investeringstilskud til mere end 30 turismevirksomheder og foreninger på småøerne. Det gælder bl.a.:

• Årø Vingård: www.aaro-vin.dk 
• B&B Mandø (tilskud til turbåd til vadehavet): www.bb-mandoe.dk

• Casablanca Hostel (Anholt): www.casablancaanholt.dk    
• Barsøhuset: www.barsoehuset.dk  

• Agersø Kro Gastronomi & Logi: www.agersoekro.dk 
• Restaurant Kronborg (Egholm): www.kronborg-egholm.dk 

• Festivalen AvernaX (Avernakø): www.avernax.dk 
• Bjørnøgård: www.bjoernoegaard.dk 

• Fur Færgekro: www.furkro.dk 
• Agersø Naturcenter: www.agersoenaturcenter.dk 

• Øhavets Smakke- og Naturcenter: www.smakkecenter.dk 

• Anholt Vandsport: www.anholtvandsport.dk
• Agersø Camping ApS (udlejning af lystfiskejoller): www.agersoe-camping.dk

• Venø Havn: http://venohavn.dk
• Agersø Lystbådehavn: https://agersoe-havn.dk

• Fur Havn http://furhavn.dk
• Avernakø Havn: http://avernakohavn.dk

Faciliteter og infrastruktur for turister
Foto: Kasper Orthmann Andersen /
Geopark Det Sydfynske Øhav
Ved siden af vores støtte til turismeudvikling og vores investeringstilskud har vi også givet LAG-midler til etablering af nye faciliteter og ny infrastruktur for turister på kommunale havne og på offentlige ejede arealer i øvrigt. 

Det gælder fx opsætning af shelters, informationsskilte og legeredskaber, etablering af stisystemer og oplevelsesruter samt opbygning af motionsarealer, badeanlæg og udekøkkenfaciliteter. Tilskudsmodtagerne har været Naturisme I/S (Sydfyn), Kalundborg Kommune, Svendborg Kommune m.fl.


12 mio. kroner til turisme
LAG Småøerne fordeler midler fra både Landdistriktsprogrammet og Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Vi har i perioden 2015-2019 haft en samlet økonomisk ramme til projekter på i alt 15.912.000 kr.

75 pct. af vores midler svarende til 12 mio. kr. er gået til turismeprojekter (som beskrevet ovenfor). Pengene er over en periode på fem år fordelt til 65 projekter.


Milepæle i LAG Småøernes turismeindsats 2009-2019

 2009: Småøernes LAG forfatter et mini-manifest om Turisme-samarbejde på småøerne (pakketering, kvalitet, Ø-pas m.m.): https://www.dropbox.com/s/redw3aznn3v0imb/Minimanifest.Turisme-seminar_resum%C3%A9.%209.11.2009.pdf?dl=0

 2009-2011:  Småøernes LAG påbegynder en turismeindsats med nyhedsbreve og kompetenceudvikling for turismevirksomheder på de 27 småøer.

 2012: Småøernes LAG og Sammenslutningen af Danske Småøer gennemfører en analyse, som skal afdække potentialerne for udvikling af turismeerhvervet på småøerne. Projektet munder ud i rapporten Potentialer for erhvervsudvikling i turismebranchen på småøerne: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/forprojekt-om-erhvervsudvikling-og-turisme/

 2014-2015: Småøernes LAG støtter projekt 27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør, og Sammenslutningen af Danske Småøer ansætter en turismemedarbejder: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/smaaoe-turisme-ambassadoer-i-to-projekter/

 2015-2016: LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer gennemfører i et partnerskab projekt De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne. Ideen om et Ø-PAS bliver videreudviklet og realiseret: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/smaaoe-turisme-ambassadoer-i-to-projekter/

 2017: LAG Småøerne deltager i Tænketank for dansk ø-turisme – sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet, Danske Færger A/S og VisitDenmark. Målet er at ”udvikle nye muligheder for turisterhvervene på øerne”.  Tænketanken er en del af projektet Øerne på turisme-landkortet: Ø-PAS 2017: https://danske-smaaoer.dk/portfolio-item/oeerne-paa-turismelandkortet-oe-pas-2017/

 2017-2019: LAG Småøerne støtter en række lokale og regionale turismeudviklingsprojekter, som omfatter bl.a. Agersø, Omø, Nekselø, Sejerø, Anholt, Fur, Venø, Avernakø og Lyø.

 2019: På Folkemødet holder vi debatten "Plus og minus ved turisme" (om overturisme, bæredygtig turisme og de udfordringer turismen skaber i lokalsamfundet): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/05/folkemoede2019.htmlLæs mere om vores turismeindsats via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/%C3%B8-turisme%202015-2016

Læs om vores store bosætningsindsats: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020

Læs mere om bosætningsprojektet Nye naboer – mere øliv: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html

Hent rapporten Evaluering af LAG/LEADER-ordningen 2014-2018 (Oxford Research og SDU, 2019): https://oxfordresearch.dk/publications/evaluering-af-lag-leader-2014-2018/