mandag den 30. november 2020

Nye boligtilskud skal hjælpe på småøerne

Nye naboer - mere ø-liv ▪  I foråret 2020 indgik regeringen en grøn boligaftale med en række partier i folketinget. 

En del af Grøn Boligaftale retter sig mod ”småøerne og fire ø-kommuner”. Ø-boligpakken indeholder tre elementer, som skal fremme de almene boliger på småøerne: En pulje til nye boliger, penge til huslejenedsættelse og mere fleksible regler for finansiering af almene boliger. 

Boligministeren har nu fremsat et lovforslag, som i disse dage er på vej til tredjebehandling i Folketinget. Boligministeriet forventer, at loven træder i kraft den 1. januar 2021. 

Lovforslaget indeholder som nævnt tre elementer om almene boliger på øerne: 

  1. En pulje på 30 mio. kr. til tilskud til opførelse af almene boliger (på ”ikke brofaste øer”).
  2. Tilskud til huslejenedsættelser til almene boliger (på de 27 småøer).
  3. Kommunen kan hæve maksimumsbeløbet for opførelse af almene boliger på øerne.

I projektet Nye naboer – mere ø-liv havde vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer fokus på boligsituationen på småøerne. Vores udgangspunkt var, at det ikke nytter med bosætningskampagner, branding m.m., hvis ikke der er ledige, anvendelige boliger på øerne. 

Projekt Nye naboer afdækkede bl.a. et behov for flere lejeboliger, som kan være attraktive for potentielle tilflyttere, der ikke er parate til at købe en bolig. Den udfordring kan den del af Grøn Boligaftale, der retter sig mod småøerne og de fire ø-kommuner, msåke være med til at løse - hvis der er boligforeninger, som gør brug af ordningerne.  

Her er en gennemgang af de tre ø-ordninger i Grøn Boligaftale: 

1.Tilskud til opførelse af almene boliger

Der er sat i alt 30,3 mio. kr. af til at ”fremme etableringen af almene boliger på småøerne og i ø-kommunerne Fanø, Læsø, Samsø og Ærø over en periode fra 2021-2026”. Der kan gives tilskud på 404.000 kr. pr. bolig. Det er kommunalbestyrelsen, der skal indsende ansøgningen. Tilskuddet udbetales til bygherren (boligforeningen).

Jf. lovforslaget og tilhørende bekendtgørelse forventes det, at tilskuddet tildeles efter følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Ansøgninger om etablering af almene familieboliger.
  2. Ansøgninger fra øer med det laveste antal almene boliger i forhold til det samlede antal husstande.
  3. Ansøgninger om etablering af almene boliger på øer, hvor der er venteliste til ledige boliger, eller hvor der på anden måde kan dokumenteres efterspørgsel efter boliger.

2. Tilskud til huslejenedsættelser på småøerne

Der er i perioden 2021-2026 afsat 6,1 mio. kr. til tilskud til at nedsættelse huslejen for udlejede, almene boliger, der er ibrugtaget på ansøgningstidspunktet og er beliggende på småøerne. Tilskuddet udgør årligt 20.020 kr. pr. bolig. Det er kommunalbestyrelsen, der skal indsende ansøgningen, men tilskuddet udbetales til boligforeningen.

3. Højere maksimumsbeløb for almene boliger på øerne

Kommunerne får mulighed for at godkende, at det maksimumsbeløb, som ellers gælder ved opførsel af almene boliger, overskrides ved byggeri på småøerne. Baggrunden for den nye ø-ordning er, at det ofte er umuligt at holde omkostningerne under maksimumsbeløbet ved byggeri på øerne, idet der er øgede omkostninger ved at bygge på en ”ikke brofast ø”. 


Sammenslutningen af Danske Småøer har udarbejdet et notat om ø-pakken og Grøn Boligaftale. Her redegør sammenslutningen mere detaljeret for de tre ordninger. Notatet findes her: https://danske-smaaoer.dk/boliger-sommerhuse/

Ø-sammenslutningen forventer, at der bliver rift om midlerne og anbefaler, at man kontakter den lokale boligforening og går i dialog med den og kommunen, så boligforeningen er klar til at søge puljen "efter 1. januar 2021 eller så snart derefter som muligt".


Vi skrev også om den grønne boligaftale her på hjemmesiden den 25. maj 2020: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/05/foreningsnyt-om-generalforsamling.html

Projekt Nye naboer - mere ø-liv kan man læse mere om her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html


MERE INFO OM Ø-BOLIGORDNINGERNE

Den politiske aftale om Grøn Boligaftale: www.trm.dk/nyheder/2020/bred-politisk-aftale-om-groen-renovering-af-almene-boliger 

Lovforslag om Grøn Boligaftale: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64143 

Udkast til bekendtgørelse (vedr. den del af Grøn Boligaftale, der retter sig mod småøerne og de fire ø-kommuner): https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64588