fredag den 23. februar 2024

Indkaldelse til generalforsamling 19. april 2024

Foreningsnyt ▪
 Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 19. april 2024 kl. 13.30 på Mødecenter Odense. 

I august 2022 stiftede vi småøernes nye lokale aktionsgruppe (LAG). Nu holder vi vores anden ordinære generalforsamling. 

Samme dag holder vi et temamøde om Fondsmidler til ø-projekter – hvad siger fondene? Temamødet begynder kl. 10. 

Opslaget er opdateret den 5. april 2024 - med regnskab, budget og forslag til konsekvensændringer i foreningens vedtægter. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.

5. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.

6. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.

7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

8.    Valg af forperson.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


Vores temamøde om fondsmidler til ø-projekter
Samme dag som vores generalforsamling inviterer vi til temamøde med repræsentanter fra Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og Realdania. Temamødet Fondsmidler til ø-projekter. Hvad siger fondene? begynder kl. 10. Her er en unik chance for at få indsigt i, hvad der skal til for at et ø-projekt kan opnå fondsstøtte, og hvilke puljer der er at søge.  

Til temamødet har vi inviteret følgende oplægsholdere:

 • Laura Kristine Bjerre Munch, programchef, Realdania
 • Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale- og Anlægsfonden        
 • Jakob Arendrup Nielsen, senior projektkonsulent, Nordea-Fonden

Læs mere om temamødet her: https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2024/02/temamde-om-fondsmidler-til-projekter.html


TILMELDING

Hvis du vil deltage i frokosten (kl.12.30) før generalforsamlingen, skal vi bede om tilmelding senest mandag den 15. april 2024. Oplys hvis du også ønsker at deltage i temamødet om formiddagen. Tilmelding sendes til: info@lag-smaaoerne.dk 

Generalforsamlingen og debatmødet holdes på Mødecenter Odense: www.moedecenter.dk 

Bemærk: Man kan parkere gratis hos Mødecenter Odense, men parkeringen SKAL registreres ved Mødecenter Odenses reception indenfor 15 min. fra ankomst. Læs mere om parkering og p-pladser her: https://moedecenter.dk/spoergsmaal/#parkering  


Medlemskab: En person kan indmeldes som medlem af foreningen LAG Småøerne, hvis personen er fyldt 15 år, og enten har fast bopæl på en af de 27 småøer eller repræsenterer en virksomhed, som har adresse på en af småøerne.  

Man kan melde sig ind i foreningen via dette link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWpIRIpuULfRw78Rbs-dhbR5xLmJvupL44fLY6PACX5NVgw/viewform


Bestyrelsen: I bestyrelsen for LAG Småøerne  er: 

 • Lilian Petersen, Orø (formand)
 • Lisbeth Kristensen Lei, Aarø (næstformand)
 • Anne-Marie Mortensen, Fur (kasserer)
 • Jan Bendix, Venø
 • Birgitte Dahl Jeppesen, Anholt
 • Anne Ejersbo Kilander, Avernakø
 • Flemming Christensen, Avernakø 
 • Martin Schmidt Konradsen, Region Syd (repræsentant for regionerne)
 • Anne Marie Slaikjær, Esbjerg Kommune (repræsentant for kommunerne).

Suppleanterne er Marie Malling Raunkjær, Fejø, og Lasse Højgaard, Fur.


REGNSKAB 2023

Vi har den 26. marts 2024 tilføjet vores årsregnskab for 2023. Bemærk, at vi har to regnskaber, idet vi i 2023 var finansieret af både LAG-midler (EU-midler) og NFLAG-midler (danske, nationale midler). 

Ved at klikke på linkene nedenfor kan man (via en "Dropbox") hente dokumenterne (som pdf-filer):

LAG Småøerne - Årsrapport 2023

LAG Småøerne - Ledelseserklæring 2023

LAG Småøerne - Revisionsprotokollat 2023 

LAG Småøerne (NFLAG-finansiering) - Årsrapport 2023 

LAG Småøerne (NFLAG-finansiering) - Revisionsprotokollat 2023   

Årsregnskab og revisionsberetning forelægges for generalforsamlingen til godkendelse jf. pkt. 5 på dagsordenen ovenfor. 

 

BUDGET 2025 

Bestyrelsens forslag til budget for 2025 findes her: LAG Småøerne - Budget 2025

Budgettet forelægges for generalforsamlingen til godkendelse jf. pkt. 6 på dagsordenen ovenfor. 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Bestyrelsen foreslår en række ”konsekvensændringer” af foreningens vedtægter. Forslaget bliver behandlet under dagsordenens pkt. 7, Indkomne forslag

Ændringerne er en konsekvens af Plan- og Landdistriktsstyrelsens nye regler på området og et nyt sæt "standardvedtægter" fra styrelsen. Hvis vedtægterne ikke (med en generalforsamlingsbeslutning) bliver ændret, vil foreningen ikke længere have mulighed for at modtage driftstilskud fra LAG-ordningen. 

Foreningens nuværende vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 27. august 2022. De ændringer, der nu på Plan- og Landdistriktsstyrelsens foranledning forelægges generalforsamlingen, er af formel og sproglig karakter.

Her kan man hente et dokument, hvor ændringerne er rettet. De nye konsekvensrettelser er indsat med rød skrift. På den stiftende generalforsamling blev der vedtaget nogle få tilføjelser til Plan- og Landdistriktsstyrelsens "standardvedtægter". Disse tilføjelser er markeret med gult i dokumentet, som kan hentes via en "Dropbox": Vedtægter med ændringer 2024