LAG-tilskud 2023

Siden er opdateret den 23. marts 2023, da tidsplanen vedr. første ansøgningsfrist har ændret sig. 

Den nye LAG Småøerne (som blev stiftet i august 2022) skal i år fordele de første tilskudsmidler til projekter på småøerne. 

Foreningens bestyrelse skal bl.a. fordele midler fra LAG-ordningen. Bestyrelsen fastsætter og offentliggør de første LAG-ansøgningsfrister, når regler, IT-system m.m. er på plads. Måske kan den første ansøgningsfrist blive i juni 2023. 

Lige nu afventer man, at foreningens udviklingsstrategi (2023-2027) bliver godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og at styrelsens IT-system åbner for LAG-ansøgninger. 

Med den nye IT-løsning ("Tast selv") kan man med MitID/NemID med fx en digital medarbejdersignatur få adgang til et digitalt ansøgningsskema. Så hvis man har planer om at søge LAG-midler i vores første ansøgningsrunde, bør man derfor sikre sig, at man har de nødvendige ID-certifikater.  


Fire indsatsområder
Under LAG-puljen (som består af "landdistriktsmidler" fra EU) vil bestyrelsen støtte projekter indenfor fire indsatsområder, som er fastsat i udviklingsstrategien: 

1. Bæredygtigt erhverv (30% af midlerne)

2. Grøn omstilling (30% af midlerne)

3. Bosætning (20% af midlerne)

4. Bæredygtige fællesskaber og netværk (20% af LAG-midlerne).


1. BÆREDYGTIGT ERHVERV

Mål 1.1: Udvikling af nye og eksisterende virksomheder med fokus på bæredygtighed, samarbejde og nye samarbejder med fastlandsvirksomheder. Vi støtter:

 • projekter, der udvikler bæredygtige virksomheder på småøerne, herunder
  - projekter, der etablerer og udvikler nye nichevirksomheder indenfor turisme, der kan være med til at gøre øen interessant i forhold til turister og bosætning (fx fødevarer, kunsthåndværk m.m.)
  - projekter, der etablerer og udvikler købmandsforretninger, håndværksvirksomheder, friskoler m.v. (”livsnervevirksomheder”).

Mål 1.2: Skabe erhvervssamarbejde og netværk på småøerne. Vi støtter:

 • projekter, der etablerer samarbejde og netværk mellem erhvervsaktører på og mellem småøerne.
 • udviklingsplaner og strategier for hele øen.


2. GRØN OMSTILLING

Mål 2.1: Omstilling til bæredygtige energiløsninger, der reducerer øsamfundenes energiforbrug og deres udledning af drivhusgasser. Vi støtter:

 • projekter, der reducerer energiforbrug og udledning af drivhusgasser i virksomheder (erhverv)
 • omstillingsplaner og kortlægning af energiforbrug i virksomheder (erhverv)
 • fælles projekter, der reducerer energiforbrug og udledning af drivhusgasser i private husstande på øen.

Mål 2.2: Grøn omstilling indenfor fx transport og infrastruktur, affaldshåndtering, genbrug, vandforbrug samt natur & biodiversitet. Vi støtter:

 • omstillingsplaner (herunder fx kortlægning af øens energiforbrug, energiomstillingsplaner), samt undersøgelser og forprojekter på ø-niveau vedrørende affaldshåndtering, natur- og arealforvaltning mm. samt større, fælles energianlæg som f.eks. vindmøller og solceller
 • forprojekter og undersøgelser i forbindelse med klimatilpasningsprojekter (fx højvandssikring,
 • sikring af havne mm.)
 • mindre initiativer, der fremmer grøn omstilling.


3. BOSÆTNING

Mål 3.1: Øget bosætning og en mere bæredygtig demografi på småøerne. Vi støtter:

 • forprojekter og undersøgelser om bæredygtige boliger og nye boformer (fx prøveboliger, lejeboliger og alternative boformer)
 • forprojekter og undersøgelser i forbindelse med etablering af rammer for arbejdsfællesskaber (fx håndværker-, værksteds- og kontorfællesskaber)
 • bosætningskampagner.


4. BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER OG NETVÆRK 

Mål 4.1: At styrke foreninger og andre bæredygtige fællesskaber. Vi støtter:

 • etablering og udvikling af stærke ø-foreninger, der fremmer fællesskab og skaber udvikling på småøerne
 • faciliteter og mødesteder til aktiviteter der fremmer fællesskabet og turismen
 • rådgivning og konsulentbistand til udviklingsprojekter (f.eks. fundraising, projektudvikling, afdækning af kompetencer, foreningssamarbejde mm), herunder støtte til ø-konsulenter og udviklingsplaner.

Mål 4.2: Skabe trivsel og udvikling gennem at øge muligheder for kulturelle og oplysende aktiviteter. Vi støtter:

 • kulturelle, folkeoplysende og alment dannende aktiviteter for alle aldersgrupper, herunder også fjernundervisning.

Mål 4.3: At skabe videns- og erfaringsudveksling både på og mellem øerne samt det omkringliggende samfund. Vi støtter:

 • emnebestemte netværksaktiviteter (evt. online-fællesskaber), hvor målet er at dele ideer og erfaringer.


Vurdering af ansøgningerne
De ansøgninger LAG Småøerne modtager bliver behandlet og prioriteret af foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsen sender herefter de ansøgninger, der skal modtage tilskud, videre til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som efter en grundig sagsbehandling giver et tilsagn om tilskud. 

Udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af ansøgningerne er foreningens vision og indsatsområder, som er beskrevet i strategien. Her lyder visionen: ”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund til de kommende generationer.” 

Visionen er uddybet således: 

 • Vi ønsker øsamfund, hvor der er aktivitet hele året, hvor børnefamilier flytter til og nyder et enkelt og trygt liv og hvor alle generationer kan leve det gode liv.
 • Vi ønsker virksomheder, der skaber arbejdspladser og oplevelser for turisterne i balance med naturen.
 • Vi ønsker stærke fællesskaber og sammenhold både på øerne – og mellem øerne.

Tre gennemgående principper
Bestyrelsen vurderer desuden alle projektansøgninger ud fra tre gennemgående principper:

 1. Alle de projekter, vi støtter, skal fremme bæredygtighed på de små øer – i virksomheden, foreningen og/eller lokalsamfundet.
 2. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der udvikler helårssamfund og fremmer et attraktivt liv på øerne.
 3. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der fremmer fællesskab, samarbejde og netværk blandt øboere, på tværs af øerne og med samarbejdspartnere andre steder i landet.

For LAG Småøerne dækker begrebet bæredygtighed ønsket om, at ”de 27 danske småøer videreføres af kommende generationer, så øerne udvikler sig som levedygtige helårssamfund med bosætning, erhverv og natur samt klima i overensstemmelse med kommunale mål (fx DK2020), nationale og globale mål”.


Udviklingsstrategiens vision og indsatsområder

Foreningens udviklingsstrategi har været i høring hos 19 kommuner og fire regioner og er godkendt af vores medlemmer. Den afventer nu godkendelse hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

En kort gennemgang af strategiens visioner, målsætninger, indsatsområder m.m. findes i dette dokument (PDF-fil): https://www.dropbox.com/s/9pvk7swlmwy07aa/Udviklingsstrategi%20for%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8erne%20-%20KORT.pdf?dl=0


Kontakt koordinator

Man er velkommen til kontakte koordinator, Morten Priesholm, for at høre mere om tilskudsmulighederne. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.