LAG-tilskud 2024

Siden er opdateret den 15. juni 2023. 

Den nye LAG Småøerne (stiftet i 2022) fordeler tilskudsmidler til projekter på småøerne. 

Foreningens bestyrelse skal bl.a. fordele midler fra LAG-ordningen ("landdistriktsmidler" fra EU).

Næste ansøgningsfrist til LAG Småøernes LAG-pulje er den 26. november 2024. 

Inden man går i gang at skrive en ansøgning, er det vigtigt, at man sætter sig ind i vores fire indsatsområder, vores krav om forretningsplan og de kriterier, bestyrelsen bruger ved prioritering af ansøgninger. Man finder mere info om de tre forhold lidt længere nede på denne side. 

Det er også vigtigt, at man gør brug af Plan- og Landdistriktsstyrelsens projektvejledning, videoguides og brugervejledninger. 

Ansøgningsskema samt vejledninger og guides til ordningen finder man via Plan- og Landdistriktsstyrelsens hjemmeside, Livogland.dk: https://livogland.dk/stoettemuligheder/lokale-aktionsgrupper/hjaelp-til-ansoeger

Her er direkte link til styrelsens Vejledning om tilskud til lag-projekter programperioden 2023-2027 (version marts 2024): Projektvejledning LAG.pdf (livogland.dk)

Det digitale ansøgningsskema udfyldes og indsendes via Tast selv på Landbrugsstyrelsens  hjemmeside (med adgang fra ovenstående link). 

For at ansøge skal man have en digital medarbejdersignatur knyttet til et CVR-nummer (virksomhed, forening e.l.). Til NemLog-in bruger man MitID/NemID. Man skal derfor i god tid inden ansøgningsfristen sikre sig, at man har disse nødvendige ID-certifikater.  

Man bør altid kontakte vores koordinatorer, hvis man overvejer at sende os en LAG-ansøgning. Kontakt information findes nederst på denne side. 


Til vores NFLAG-pulje har vi næste ansøgningsfrist den 23. august 2024. Med NFLAG-ordningen kan LAG-bestyrelsen støtte projekter indenfor temaet Hav, havn og fiskeri. Læs mere her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nflag-tilskud-2023.html 


Forretningsplan
Hos LAG Småøerne skal alle virksomheder og foreninger, der driver erhverv, sammen med ansøgningen indsende en forretningsplan. Oplysningerne i forretningsplanen indgår i vores vurdering af ansøgningen. Her finder man vores skabelon til en forretningsplan (som Word-dokument): www.dropbox.com/s/gg807ynd8ltemf6/Forretningsplan%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8erne.docx?dl=0


Fire indsatsområder
Under LAG-puljen vil bestyrelsen støtte projekter indenfor fire indsatsområder, som er fastsat i LAG Småøernes Udviklingsstrategi 2023-2027

1. Bæredygtigt erhverv (30% af midlerne)

2. Grøn omstilling (30% af midlerne)

3. Bosætning (20% af midlerne)

4. Bæredygtige fællesskaber og netværk (20%).


1. BÆREDYGTIGT ERHVERV

Mål 1.1: Udvikling af nye og eksisterende virksomheder med fokus på bæredygtighed, samarbejde og nye samarbejder med fastlandsvirksomheder. Vi støtter:

 • projekter, der udvikler bæredygtige virksomheder på småøerne, herunder
  - projekter, der etablerer og udvikler nye nichevirksomheder indenfor turisme, der kan være med til at gøre øen interessant i forhold til turister og bosætning (fx fødevarer, kunsthåndværk m.m.)
  - projekter, der etablerer og udvikler købmandsforretninger, håndværksvirksomheder, friskoler m.v. (”livsnervevirksomheder”).

Mål 1.2: Skabe erhvervssamarbejde og netværk på småøerne. Vi støtter:

 • projekter, der etablerer samarbejde og netværk mellem erhvervsaktører på og mellem småøerne.
 • udviklingsplaner og strategier for hele øen.


2. GRØN OMSTILLING

Mål 2.1: Omstilling til bæredygtige energiløsninger, der reducerer øsamfundenes energiforbrug og deres udledning af drivhusgasser. Vi støtter:

 • projekter, der reducerer energiforbrug og udledning af drivhusgasser i virksomheder (erhverv)
 • omstillingsplaner og kortlægning af energiforbrug i virksomheder (erhverv)
 • fælles projekter, der reducerer energiforbrug og udledning af drivhusgasser i private husstande på øen.

Mål 2.2: Grøn omstilling indenfor fx transport og infrastruktur, affaldshåndtering, genbrug, vandforbrug samt natur & biodiversitet. Vi støtter:

 • omstillingsplaner (herunder fx kortlægning af øens energiforbrug, energiomstillingsplaner), samt undersøgelser og forprojekter på ø-niveau vedrørende affaldshåndtering, natur- og arealforvaltning mm. samt større, fælles energianlæg som f.eks. vindmøller og solceller
 • forprojekter og undersøgelser i forbindelse med klimatilpasningsprojekter (fx højvandssikring,sikring af havne mm.)
 • mindre initiativer, der fremmer grøn omstilling.


3. BOSÆTNING

Mål 3.1: Øget bosætning og en mere bæredygtig demografi på småøerne. Vi støtter:

 • forprojekter og undersøgelser om bæredygtige boliger og nye boformer (fx prøveboliger, lejeboliger og alternative boformer)
 • forprojekter og undersøgelser i forbindelse med etablering af rammer for arbejdsfællesskaber (fx håndværker-, værksteds- og kontorfællesskaber)
 • bosætningskampagner.


4. BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER OG NETVÆRK 

Mål 4.1: At styrke foreninger og andre bæredygtige fællesskaber. Vi støtter:

 • etablering og udvikling af stærke ø-foreninger, der fremmer fællesskab og skaber udvikling på småøerne
 • faciliteter og mødesteder til aktiviteter der fremmer fællesskabet og turismen
 • rådgivning og konsulentbistand til udviklingsprojekter (f.eks. fundraising, projektudvikling, afdækning af kompetencer, foreningssamarbejde mm), herunder støtte til ø-konsulenter og udviklingsplaner.

Mål 4.2: Skabe trivsel og udvikling gennem at øge muligheder for kulturelle og oplysende aktiviteter. Vi støtter:

 • kulturelle, folkeoplysende og alment dannende aktiviteter for alle aldersgrupper, herunder også fjernundervisning.

Mål 4.3: At skabe videns- og erfaringsudveksling både på og mellem øerne samt det omkringliggende samfund. Vi støtter:

 • emnebestemte netværksaktiviteter (evt. online-fællesskaber), hvor målet er at dele ideer og erfaringer.


Vurdering af ansøgningerne
De ansøgninger LAG Småøerne modtager bliver behandlet og prioriteret af foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsen sender herefter de ansøgninger, der skal modtage tilskud, videre til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som efter en grundig sagsbehandling giver et tilsagn om tilskud. 

Udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af ansøgningerne er foreningens vision og indsatsområder, som er beskrevet i LAG Småøernes Udviklingsstrategi 2023-2027. Her lyder visionen: ”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund til de kommende generationer.” 

Visionen er uddybet således: 

 • Vi ønsker øsamfund, hvor der er aktivitet hele året, hvor børnefamilier flytter til og nyder et enkelt og trygt liv og hvor alle generationer kan leve det gode liv.
 • Vi ønsker virksomheder, der skaber arbejdspladser og oplevelser for turisterne i balance med naturen.
 • Vi ønsker stærke fællesskaber og sammenhold både på øerne – og mellem øerne.

Udviklingsstrategiens vision og indsatsområder
Foreningens Udviklingsstrategi 2023-2027 har været i høring hos 19 kommuner og fire regioner og er godkendt af vores medlemmer og af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

En kort gennemgang af strategiens visioner, målsætninger, indsatsområder m.m. findes i dette dokument (PDF-fil):  www.dropbox.com/s/9pvk7swlmwy07aa/Udviklingsstrategi%20for%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8erne%20-%20KORT.pdf?dl=0 


Bestyrelsens procedure og kriterier ved vurdering af ansøgninger
Når bestyrelsen for LAG Småøerne behandler, vurderer og prioriterer ansøgningerne, er det som nævnt med udgangspunkt i foreningens vision og indsatsområder (se ovenfor). Men det sker også på baggrund af en fastlagt procedure og vurdering ud fra ti kriterier. 

Man finder de ti kriterier her (som pdf-fil via Dropbox):  www.dropbox.com/scl/fi/obmkp1vn3rl0oxfpp7mjk/Kriterier-LAG.pdf?rlkey=s2xs289czhtn9k8e73n25xz7j&dl=0

Man kan læse mere om bestyrelsens procedure for behandling af ansøgninger i vores "procedurebeskrivelse", som findes her (som pdf-fil via Dropbox):  www.dropbox.com/scl/fi/lduvxa7pfajb0vgdhod4k/Procedurebeskrivelse.pdf?rlkey=eikmxq9zsuf37mjn0l5iw6frf&dl=0


Tre gennemgående principper
Bestyrelsen vurderer desuden alle projektansøgninger ud fra tre gennemgående principper:

 • Alle de projekter, vi støtter, skal fremme bæredygtighed på de små øer – i virksomheden, foreningen og/eller lokalsamfundet.
 • Vi lægger vægt på at støtte projekter, der udvikler helårssamfund og fremmer et attraktivt liv på øerne.
 • Vi lægger vægt på at støtte projekter, der fremmer fællesskab, samarbejde og netværk blandt øboere, på tværs af øerne og med samarbejdspartnere andre steder i landet.

For LAG Småøerne dækker begrebet bæredygtighed ønsket om, at ”de 27 danske småøer videreføres af kommende generationer, så øerne udvikler sig som levedygtige helårssamfund med bosætning, erhverv og natur samt klima i overensstemmelse med kommunale mål (fx DK2020), nationale og globale mål”.


Oversigt over projekter støttet i 2023 og 2024
I 2023 og 1. halvdel af 2024 har LAG Småøernes bestyrelse indstillet i alt 26 projekter til LAG-tilskud og 5 projekter til NFLAG-tilskud.

Man kan finde en oversigt, som viser, hvad vi har støttet i 2023 og 2024 (LAG og NFLAG), her (som Excel-fil via Dropbox): www.dropbox.com/scl/fi/4f87m3q23heyut43b1e7g/Oversigt-LAG-NFLAG-2023-2024.xlsx?rlkey=d18xnbg901daql29g2p9mam83&dl=0Kontakt til vores koordinatorer

Vores koordinatorer,  Anja Bech Knudsen og Morten Priesholm, er klar til at hjælpe og vejlede. 

Man kan således kontakte Anja Bech Knudsen for at høre mere om tilskudsmulighederne i denne LAG-ansøgningsrunde. Anja kan kontaktes på tlf. 20 30 99 17 og mail ak@lag-smaaoerne.dk. 

Inden man begynder at arbejde med en ansøgning m.m., bør man altid kontakte vores koordinatorer, som både kan vejlede om LAG-ordningen og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold.