NFLAG-tilskud 2024

Den side er opdateret den 8. maj 2024 

Den nye LAG Småøerne (som blev stiftet i august 2022) fordeler tilskudsmidler til projekter på småøerne. 

Foreningens bestyrelse skal bl.a. fordele midler fra den nationale FLAG-pulje (NFLAG) med danske statsmidler til "fiskeriområder". 

Næste ansøgningsfrist til LAG Småøernes NFLAG-pulje er den 23. august 2024 kl. 12.00.

Med NFLAG-ordningen kan LAG-bestyrelsen støtte projekter indenfor temaet Hav, havn og fiskeri, som er fastsat i foreningens Udviklingsstrategi 2023-2027. Under dette tema støtter vi: 

 1. Udvikling af det eksisterende fiskeri
 2. Sikring og udvikling af faciliteter på havnen
 3. Vandet som attraktion
 4. Øget samarbejde mellem aktørerne

Regler for NFLAG-ordningen
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har  fastsat reglerne og betingelserne for NFLAG-ordningen. Det gælder bl.a.: 

 • Tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., og tilskuddet kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 
 • For projekter vedrørende lokale erhvervssamarbejder kan tilskud udgøre 75 pct. 
 • For at indsende en ansøgning, skal man logge ind på et digitalt ansøgningsskema med MitID eller med en digital medarbejdersignatur. 
 • NFLAG-tilskuddet bliver udbetalt i rater. Hvis man får tilsagn om tilskud på højst 150.000 kr., modtager man fra starten 80 pct. af tilskuddet i én rate. 
 • Hvis man får tilsagn om tilskud på mere end 150.000 kr., modtager man 80 pct. af tilskuddet i flere rater i løbet af projektperioden. 
 • De resterende 20 pct. af tilskuddet udbetales, når projektet er afsluttet, og der er indsendt slutrapport og regnskab. 


Vejledning: Man kan finde Plan- og Landdistriktsstyrelsen vejledning om NFLAG-puljen her: https://livogland.dk/Media/638467078996397167/Vejledning%20til%20projekter%20NFLAG%20tilrettet%2022.03.2024_.pdf

Ansøgningsskema: Man får adgang til NFLAG-ansøgningsskemaet via styrelsens hjemmeside. I højre spalte vælger man "Ansøgningsportalen". For at få adgang til portalen skal man logge ind med MitID eller NemID (med medarbejdersignatur, hvis ansøger er en virksomhed, en forening e.l.). 

På ansøgningsportalen skal man vælge "National FLAG, 2. runde 2024" (Ansøgningsfrist: 23-08-2024 12:00).

Link til NFLAG-ansøgningsskemaet (via styrelsens hjemmeside og ansøgningsportalen): https://livogland.dk/stoettemuligheder/national-flag-pulje 

Mere information: På styrelsens hjemmeside finder man også en "Trin-for-trin guide til ansøgningsskema" m.m.: https://livogland.dk/stoettemuligheder/national-flag-pulje 


Vurdering af ansøgningerne
De ansøgninger LAG Småøerne modtager bliver behandlet og prioriteret af foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsen sender herefter de ansøgninger, der skal modtage tilskud, videre til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som efter en grundig sagsbehandling giver et tilsagn om tilskud. 

Udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af ansøgningerne er foreningens vision og indsatsområder, som er beskrevet i foreningens Udviklingsstrategi 2023-2027. Her lyder visionen: ”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund til de kommende generationer.” 

Visionen er uddybet således: 

 • Vi ønsker øsamfund, hvor der er aktivitet hele året, hvor børnefamilier flytter til og nyder et enkelt og trygt liv og hvor alle generationer kan leve det gode liv.
 • Vi ønsker virksomheder, der skaber arbejdspladser og oplevelser for turisterne i balance med naturen.
 • Vi ønsker stærke fællesskaber og sammenhold både på øerne – og mellem øerne.

Udviklingsstrategiens vision og indsatsområder
Foreningens Udviklingsstrategi 2023-2027 har været i høring hos 19 kommuner og fire regioner og er godkendt af vores medlemmer og af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

En kort gennemgang af strategiens visioner, målsætninger, indsatsområder m.m. findes i dette dokument (PDF-fil):  www.dropbox.com/s/9pvk7swlmwy07aa/Udviklingsstrategi%20for%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8erne%20-%20KORT.pdf?dl=0

Bestyrelsens valg af projekter (kriterier)
Når bestyrelsen for LAG Småøerne behandler, vurderer og prioriterer ansøgningerne, er det som nævnt med udgangspunkt i  foreningens vision og indsatsområder (se ovenfor). Men det sker også på baggrund af en vurdering af  en række forhold (kriterier), som er fastsat af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. De ni kriterier er:  

Projektets relevans i forhold til udviklingsstrategien og de overordnet mål og fokusområder for den nationale FLAG-pulje. Projektbeskrivelsen. Er projektet fuldt oplyst? Projektansøgers kapacitet og økonomiske ansvarlighed. Lokal forankring og samarbejde. Nyhedsværdi og innovation. Projektets levedygtighed. Gør FLAG’ens midler en forskel (kritisk kapital)? Projektets effekt. 

Tre gennemgående principper
Bestyrelsen vurderer desuden alle projektansøgninger ud fra tre gennemgående principper:

 1. Alle de projekter, vi støtter, skal fremme bæredygtighed på de små øer – i virksomheden, foreningen og/eller lokalsamfundet.
 2. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der udvikler helårssamfund og fremmer et attraktivt liv på øerne.
 3. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der fremmer fællesskab, samarbejde og netværk blandt øboere, på tværs af øerne og med samarbejdspartnere andre steder i landet.

For LAG Småøerne dækker begrebet bæredygtighed ønsket om, at ”de 27 danske småøer videreføres af kommende generationer, så øerne udvikler sig som levedygtige helårssamfund med bosætning, erhverv og natur samt klima i overensstemmelse med kommunale mål (fx DK2020), nationale og globale mål”.


Oversigt over projekter støttet i 2023 og 2024
I 2023 og 1. halvdel af 2024 har LAG Småøernes bestyrelse indstillet i alt 26 projekter til LAG-tilskud og 5 projekter til NFLAG-tilskud.

Man kan finde en oversigt, som viser, hvad vi har støttet i 2023 og 2024 (LAG og NFLAG), via dette link (som Excel-fil i Dropbox): www.dropbox.com/scl/fi/4f87m3q23heyut43b1e7g/Oversigt-LAG-NFLAG-2023-2024.xlsx?rlkey=d18xnbg901daql29g2p9mam83&dl=0


Kontakt til vores koordinatorer

Vores koordinatorer,  Anja Bech Knudsen og Morten Priesholm, er klar til at hjælpe og vejlede. 

Man kan således kontakte Morten Priesholm for at høre mere om tilskudsmulighederne i denne NFLAG-ansøgningsrunde. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk. 

Inden man begynder at arbejde med en ansøgning m.m., bør man altid kontakte vores koordinatorer, som både kan vejlede om LAG-ordningen og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold.