NFLAG-tilskud 2023

Den side er opdateret den 23. marts 2023, idet der nu er fastsat en ansøgningsfrist. 

Den nye LAG Småøerne (som blev stiftet i august 2022) skal i 2023 fordele de første tilskudsmidler til projekter på småøerne. 

Foreningens bestyrelse skal bl.a. fordele midler fra den nationale FLAG-pulje (NFLAG). 

Man forventer, at der er adgang til det digitale FLAG-ansøgningsskema fra den 1. maj 2023, og at ansøgningsfristen bliver den 31. august 2023 kl. 12.00.

I NFLAG-ordningen (med danske statsmidler til "fiskeriområder") vil bestyrelsen kunne støtte projekter indenfor temaet Hav, havn og fiskeri (som er fastsat i foreningens udviklingsstrategi). FLAG-projekterne kan handle om: 

 1. Udvikling af det eksisterende fiskeri
 2. Sikring og udvikling af faciliteter på havnen
 3. Vandet som attraktion
 4. Øget samarbejde mellem aktørerne

Regler for NFLAG-ordningen
Plan- og Landdistriktsstyrelsen har  fastsat reglerne og betingelserne for NFLAG-ordningen. Det gælder bl.a.: 

 • Tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., og tilskuddet kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 
 • For projekter vedrørende lokale erhvervssamarbejder kan tilskud udgøre 75 pct. 
 • For at indsende en ansøgning, skal man logge ind på et digitalt ansøgningsskema med MitID eller med en digital medarbejdersignatur. 
 • NFLAG-tilskuddet bliver udbetalt i rater. Hvis man får tilsagn om tilskud på højst 150.000 kr., modtager man fra starten 80 pct. af tilskuddet i én rate. 
 • Hvis man får tilsagn om tilskud på mere end 150.000 kr., modtager man 80 pct. af tilskuddet i flere rater i løbet af projektperioden. 
 • De resterende 20 pct. af tilskuddet udbetales, når projektet er afsluttet, og der er indsendt slutrapport og regnskab. 

Man kan finde Plan- og Landdistriktsstyrelsen vejledning om NFLAG-puljen på styrelsens hjemmeside: https://livogland.dk/Media/637913062857696715/vejledning_til_projekter_nflag_210708__0.pdf 

Mere information om ordningen finder man her: https://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper-lag-og-flag/national-flag-pulje-2021-2023.

LAG Småøernes NFLAG-pulje er betinget af, at udviklingsstrategien godkendes af styrelsen.

Vurdering af ansøgningerne
De ansøgninger LAG Småøerne modtager bliver behandlet og prioriteret af foreningens bestyrelse. 

Bestyrelsen sender herefter de ansøgninger, der skal modtage tilskud, videre til Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som efter en grundig sagsbehandling giver et tilsagn om tilskud. 

Udgangspunktet for bestyrelsens vurdering af ansøgningerne er foreningens vision og indsatsområder, som er beskrevet i strategien. Her lyder visionen: ”Vi vil aktivt medvirke til, at øerne overleverer bæredygtige lokalsamfund til de kommende generationer.” 

Visionen er uddybet således: 

 • Vi ønsker øsamfund, hvor der er aktivitet hele året, hvor børnefamilier flytter til og nyder et enkelt og trygt liv og hvor alle generationer kan leve det gode liv.
 • Vi ønsker virksomheder, der skaber arbejdspladser og oplevelser for turisterne i balance med naturen.
 • Vi ønsker stærke fællesskaber og sammenhold både på øerne – og mellem øerne.

Tre gennemgående principper
Bestyrelsen vurderer desuden alle projektansøgninger ud fra tre gennemgående principper:

 1. Alle de projekter, vi støtter, skal fremme bæredygtighed på de små øer – i virksomheden, foreningen og/eller lokalsamfundet.
 2. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der udvikler helårssamfund og fremmer et attraktivt liv på øerne.
 3. Vi lægger vægt på at støtte projekter, der fremmer fællesskab, samarbejde og netværk blandt øboere, på tværs af øerne og med samarbejdspartnere andre steder i landet.

For LAG Småøerne dækker begrebet bæredygtighed ønsket om, at ”de 27 danske småøer videreføres af kommende generationer, så øerne udvikler sig som levedygtige helårssamfund med bosætning, erhverv og natur samt klima i overensstemmelse med kommunale mål (fx DK2020), nationale og globale mål”.

Udviklingsstrategiens vision og indsatsområder
Foreningens udviklingsstrategi har været i høring hos 19 kommuner og fire regioner og er godkendt af vores medlemmer. Den afventer nu godkendelse hos Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

En kort gennemgang af strategiens visioner, målsætninger, indsatsområder m.m. findes i dette dokument (PDF-fil):  www.dropbox.com/s/9pvk7swlmwy07aa/Udviklingsstrategi%20for%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8erne%20-%20KORT.pdf?dl=0

Kontakt koordinator

Man er velkommen til at kontakte koordinator, Morten Priesholm, for at høre mere om NFLAG og tilskudsmulighederne. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.