mandag den 22. november 2021

FLAG-pulje har ansøgningsfrist den 25. februar 2022

Ø-projekter ▪ Med vores nationale FLAG-midler (N-FLAG) kan vi hjælpe ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. Den næste ansøgningsfrist er den 25. februar 2022 (før kl. 12.00). FLAG-midlerne skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Aarø.

LAG Småøernes bestyrelse kan fordele FLAG-midler til 11 småøer. Orø er en af dem, og
her er et motiv fra øens havn. 

Tilskuddet kan vi give til enkeltvirksomheder, men også til netværk og foreninger, der skaber samarbejde om havneudvikling, maritim turisme o.l. Også kommuner kan søge tilskud, hvis deres projekt ligge indenfor vores rammer. 


Denne FLAG-pulje er en national ordning uden midler fra EU. Ordningen har som overordnet formål at bidrage til "vækst og beskæftigelse i fiskeriområder" gennem diversificering af økonomien, investeringer i små virksomheder samt erhvervssamarbejde.

Denne nationale N-FLAG-pulje administreres af Bolig- og Planstyrelsen i regi af Landdistriktspuljen.  Men det er stadig LAG Småøernes bestyrelse, der vurderer og udvælger de projekter, der skal støttes. Det er også vores koordinator, der vejleder og hjælper ansøgerne. 

Vi forventer også at have en ansøgningsrunde i efteråret 2022.

Fire indsatsområder
De nye FLAG-midler skal  bruges til projekter inden for de fire indsatsområder, vi har sat for småøernes FLAG-indsats. De fire områder er:  

a: Samarbejde om erhvervs- og turismeudvikling.
b: Erhvervsprojekter, der baseres på havet som ressource eller ramme for aktivitet.
c: Udvikling af havnefaciliteter. 
d: Investeringstilskud. 


Ansøgerne kan være virksomheder, foreninger og kommuner 
I den nye, nationale FLAG-ordning kan ansøgerne være: 

• Små virksomheder og mikrovirksomheder, som har færre end 50 ansatte, og hvor enten den årlige omsætning ikke overstiger 10 mio. euro eller den årlige samlede balance ikke overstiger 43 mio. euro. 
• Foreninger
• Myndigheder og institutioner (herunder kommuner)

Der kan dog ikke ydes tilskud til projekter, der vedrører opgaver, som offentlige myndigheder normalt varetager.

Tilskud på op til 75 pct. af udgifterne  
Tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., og tilskuddet kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 

For projekter vedrørende lokale erhvervssamarbejder kan tilskuddet dog udgøre op til 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 

Projekter om lokale erhvervssamarbejder kan fx have til formål at 
  • etablere et erhvervsnetværk for lokale virksomheder med vidensdeling og kompetenceudvikling. 
  • synliggøre og markedsføre små virksomheder og mikrovirksomheder i lokalsamfundet og overfor turister. 
Aktiviteterne i erhvervssamarbejdet kan fx være udgivelse af markedsføringsmateriale, workshops, kampagner, festivaler mv.


Udbetaling af tilskud i rater
En del af  FLAG-tilskuddet bliver udbetalt i løbet af projektperioden (80 pct.). 

Hvis tilsagnet udgør 150.000 kr. eller derunder, udbetales 80 pct. af støtten i én rate, og hvis tilsagnet udgør mere end 150.000 kr., udbetales 80 pct. af tilskuddet i projektperioden i flere rater. 

De sidste 20 pct. af tilskuddet udbetales, når projektet er gennemført, og der er indsendt evaluering og et afsluttende regnskab.

Virksomheder får de minimis-støtte
Hvis man søger tilskud til et erhvervsrettet, kommercielt projekt, er projektet omfattet af EU’s regler om statsstøtte. Den lovlige statsstøtte kaldes også for de minimis-støtte. 

Det betyder bl.a., at hvis man søger tilskud til et projekt, som vedrører fisk og akvakultur, kan man kun få tilskud til projektet, hvis virksomheden inden for de sidste tre år højst har modtaget ca. 220.000 kr. (30.000 euro) i de minimis-støtte til projekter i fiske- og akvakultursektoren. Det tilskud, man søger om fra denne nye FLAG-pulje, skal medregnes i beløbet.

Ansøgning med NemID eller en medarbejdersignatur
Når man vil søge om et FLAG-tilskud, skal man anvende et digitalt ansøgningsskema, som svarer til det man bruger i Landdistriktspuljen (fx ø-støtten).  

For at indsende en ansøgning, skal man logge ind på det digitale ansøgningsskema med NemID eller med en digital medarbejdersignatur. Ansøger man på vegne af en forening, skal man anvende foreningens NemID. Ansøger man på vegne af en virksomhed eller en kommune, skal man anvende en digitale medarbejdersignatur.

Når man er logget ind, kan man begynde at skrive ansøgningen. Det er desuden muligt at logge ud og vende tilbage til ansøgningsskemaet og fortsætte indtastningerne senere.


Links til ansøgningskema og vejledning 

Fra den 20. december 2021 kan man få adgang til Bolig- og Planstyrelsens N-FLAG-ansøgningsskema - via styrelsens  hjemmeside: